021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

      REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA SUTIVAN

          OPĆINSKO VIJEĆE

   Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 024-05/23-01/0001

URBROJ: 2181-51-01/1-23-0001

Sutivan, 23. ožujka 2023.  godine

Na temelju članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 2/14, 6/14, 5/18, 2/21) i članka 11. i 20. Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 9/22),  Odbor za izbor i imenovanja,  objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Odbora za sprečavanje sukoba interesa

i

predsjednika i dva člana Vijeća časti

za provedbu Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Sutivan

 (u daljnjem tekstu: Kodeks)

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:

  1. predsjednika Odbora za sprečavanje sukoba interesa i
  2. predsjednika i dva člana Vijeća časti.

II.

Nadležnosti Odbora za sprečavanje sukoba interesa su:

– praćenje primjene Kodeksa u prvom stupnju,

– pokretanje postupaka za utvrđivanje povreda odredbi Kodeksa ili drugog zabranjenog ili propisanog ponašanja, po službenoj dužnosti ili temeljem prijave,

– davanje mišljenja i/ili uputa u slučaju potencijalnog sukoba interesa na osobni zahtjev vijećnika,

– objavljivanje prakse Odbora,

– druga važna pitanja.

Predsjednik Odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda koji ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Splitsko dalmatinske županije. Nedvojbeni javni ugled imaju osobe koje nisu pravomoćnom presudom proglašene krivom za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela. Predsjednik Odbora ne može biti član Općinskog vijeća, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

III.

Nadležnosti Vijeća časti su:

– praćenje primjene Kodeksa u drugom stupnju,

– objavljivanje prakse Vijeća časti.

 

Za predsjednika odnosno člana Vijeća časti može biti izabrana osoba nedvojbenoga javnog ugleda  koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Splitsko dalmatinske županije,
  2. nije osuđivana za kaznena djela i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti
  3. nije član političke stranke, a niti je posljednjih pet godina do dana imenovanja u Vijeće časti, u tom razdoblju kao kandidat obnašala dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj razini, kao ni u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV.

Mandat Odbora za sprečavanje sukoba interesa i Vijeća časti prati mandat Općinskog vijeća Općine Sutivan.

V.

Javni poziv i Obavijest o objavi ovog Javnog poziva objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Općine Sutivan.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Općine Sutivan www.sutivan.hr

VII.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti elektronički, putem obrasca koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici Općine Sutivan na adresu elektroničke pošte: procelnica@sutivan.hr  ili je dostaviti u pisanom obliku na adresu:

OPĆINA SUTIVAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Dr. Franje Tuđmana 1

21403 Sutivan

 

s naznakom: „Prijava kandidata za imenovanje predsjednika Odbora za sprječavanje sukoba interesa – NE OTVARAJ“

ili

„Prijava kandidata za predsjednika/člana Vijeća časti – NE OTVARAJ“

Navedeni obrazac kandidat obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o prebivalištu na području Splitsko dalmatinske županije (preslik osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
  • Izjava kandidata da nije član političke stranke, a niti je posljednjih pet godina kao kandidat obnašao dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj razini, kao ni u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( za predsjednika i članove Vijeća časti),
  • Izjava da kandidat nije član političke stranke, odnosno da nije kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću (za predsjednika Odbora).

VIII.

Nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati o čemu će podnositelji biti obaviješteni pisanim putem te na iste nemaju pravo žalbe.

IX.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

X.

Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te će Općinskom vijeću Općine Sutivan predložiti kandidata za imenovanje predsjednika Odbora za sprečavanje sukoba interesa, kao i za predsjednika i dva člana Vijeća časti. .

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE SUTIVAN