021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Natječaj za prodaju aluminijske montažne hale (šatora)

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA SUTIVANOPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 406-01/24-01/0002URBROJ: 2181-51-02/1-24-0002Sutivan, 22. ožujka 2024. godine Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o prodaji pokretnine (šatora) („Službeni glasnik Općine Sutivan“...