021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Gradnja gospodarskih građevina na poljoprivrednom zemljištu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SUTIVAN NAČELNIK KLASA:024-01/16-01/0007 URBROJ:2104/08-03/1-16-0002 Sutivan, 25. listopada 2016. godine P  o  z  i  v Prema Prostornom planu SDŽ mogu se graditi stambene i gospodarske građevine na...