021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/17), općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Sutivan za akademsku godinu 2017./2018.

Općina Sutivan za akademsku godinu 2017./2018. dodijeliti će stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za 3  studenta koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i stručnim specijalističkim diplomskim studijima. Da bi mogli ostvariti pravo na stipendiju,  studenti moraju biti hrvatski državljani sa stalnim prebivalištem na području Općine Sutivan u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina. Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija te da ne odjave prebivalište s područja Općine Sutivan.

II. 

Kriteriji i broj bodova na temelju kojih će se vršiti odabir kandidata kojima će se dodijeliti stipendije su: 

1.Prosjek ocjena završnog razreda u srednjoškolskom obrazovanju za studente 1. godine  i za svaku prethodnu godinu studija za  studente viših godina

OCJENA

            4,00 – 4,10                20 bodova

            4,11 – 4,20                 21 bod

            4,21 – 4,30                 22 boda

            4,31 – 4,40                 23 boda

            4,41 – 4,50                24 boda

            4,51 – 4,60                25 bodova

            4,61 – 4,70                26 bodova

            4,71 – 4,80                27 bodova

            4,81 – 4,90                28 bodova

            4,91 – 5,00                30 bodova

  1. Materijalni status

           PRIMANJA PO ČLANU

           KUĆANSTVA MJESEČNO

           0-500,00 kn                             30 bodova

           501,00-800,00                         25 bodova

           801,00 – 1.100,00                   20 bodova

           1.101,00 – 1.300,00                15 bodova

           1.301,00 – 1.500,00                10 bodova

*Korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Brač ostvaruju dodatnih 10 bodova

  1. Posebne obiteljske prilike

           Student invalid                       20 bodova

        Student bez oba roditelja       30 bodova

           Student bez jednog roditelja  15 bodova

           Brat ili sestra studenta           5 bodova

           Brat ili sestra predškolske      3 boda

           dobi studenta

  1. Ostali uvjeti

      Djeca Hrvatskih branitelja          5 bodova

*Ukoliko dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost ostvaruje kandidat sa boljim prosjekom ocjena.

                                                      III.

 Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti i sljedeće isprave:

1.Preslik važeće osobne iskaznice,

2.Potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj godini 2017./2018.,

3.Preslik svjedožbe završnog razreda srednje škole (za studente 1. godine),

  1. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno preslik indeksa iz kojega su vidljive ocjene položenih ispita za prethodnu akademsku godinu (za studente 2. i viših godina studija,
  2. Potvrde kojima se dokazuje materijalni status:

    –  Potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za  razdoblje 3 mjeseca prije raspisivanja natječaja; uključujući i podnositelja zahtjeva,

    –  Rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu za kandidata i/ili članove njegovog kućanstva (preslika),

  1. Potvrde kojima se dokazuju posebne obiteljske prilike:

      –   Preslik rješenja kojim je utvrđen invaliditet kandidata,

      –   Preslik izvatka iz Matice umrlih za umrlog roditelja,

      –   original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za  braću/sestre predškolske dobi).

  1. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata,

  1. Izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (na propisanom obrascu),
  2. Izjavu da ne prima stipendiju iz drugih izvora (na propisanom obrascu).

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca od raspisivanja natječaja. 

IV.

 Rok za podnošenja prijava na natječaj za dodjelu stipendija je 15 dana računajući od dana objave Natječaja na službenim stranicama Općine Sutivan i  na oglasnoj ploči. Ovaj natječaj na službenim stranicama Općine Sutivan i na oglasnoj ploči objaviti će se 18. siječnja 2018. godine.                                                     

                                                       V. 

Prijave sa traženim prilozima podnose se osobno na protokol ili poštom na adresu: OPĆINA SUTIVAN, Jedinstveni upravni odjel, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2017./2018“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

VI.

 Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Sutivan, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Sutivan biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici  Općine Sutivan. U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Sutivan, svaki kandidat može izjaviti žalbu. O žalbi se odlučuje u roku od petnaest dana od dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                             Ranko Blažević