021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Zakoni i i podzakonski propisi koji utječu na djelokrug rada Općine Sutivan

Temeljem članka 10. stavka 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Sutivan:

 1. Opći dio
 2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi broj “Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/972/074/08 i 5/08 )
  2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/0160/01129/05109/0736/09150/11144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
  4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11)
  5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
  6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/0073/00, 127/00, 59/01107/01117/01150/02147/03 , 132/06 , 26/0773/08 i  25/12)
  7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06125/0616/0746/10145/1037/1344/13 i 45/13)
  8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12)
  9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/1161/1127/13 i 48/13)
  10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 48/13)
  11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13)
  12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
  13. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03118/0641/08130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)
  14. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 149/0961/1182/12 i 73/13)
  15. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 59/9694/96114/0386/0875/09 i 143/12)
  16. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/9668/98 , 137/9922/0073/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09 i 143/12)
  17. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)
  18. Zakon o trgovačkim društvima (111/9334/99118/03107/07146/08137/ 09111/12 i 68/13)
  19. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08116/08, 76/09, 114/11 i 68/13)
  20. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)
  21. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16)
  22. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99117/01, 36/02, 96/03174/0438/09 i 80/10)
  23. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)
  24. Zakon o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/0479/0738/09 i 127/10)
  25. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 79/07125/0779/0989/0978/12 i 56/13)
  26. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/9677/9695/97131/9768/9866/9930/00,  744/98,  116/00163/0317/04110/04141/04150/05153/05129/06117/0725/0860/0820/1069/10126/11112/1219/13 i 80/13)
  28. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08, 125/11, 78/15)
  29. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)

 

 1. Gradnja i prostorno uređenje
 2. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)
  2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)
  3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
  4. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15)
  5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12)
  6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)
  7. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 79/14, 41/15, 75/15)
  8. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10111/1055/12)
  9. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12136/12)
 3. Energetska učinkovitost
 4. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/0855/12101/13)
  2. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/1229/1378/13)
 5. Zaštita okoliša i prirode
 6. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13)
  2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/0867/09)
  3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)
  4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)
  5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 38/08)
  6. Zakon o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/0955/13)
 7. Komunalno gospodarstvo
 8. Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03– pročišćeni tekst, 82/04110/04178/0438/0979/0949/11144/12)
  2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine» broj 136/06135/1014/11 i 55/12)
  3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj  84/1122/13 i 54/13)
  4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/0848/1074/11 i 80/13)
  5. Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12)
  6. Pravilnik o grobljima («Narodne novine» broj 99/02)
  7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/0637/13 i 125/13)
  8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09 i 130/11)
  9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09 i 56/13)
 9. Upravljanje nekretninama
 10. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 91/96114/01100/04107/07152/0855/1360/13)
  2. Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/9435/94114/0179/0645/1134/12)
  3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11)
  4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13)
  5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)

 

 1. Financije
 2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08136/12)
  2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna (“Narodne novine” broj 139/1253/13)
  3. Zakon o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 70/9348/95105/9944/0149/03 – pročišćeni tekst i 177/04)
  4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10)
  5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 141/06)
  6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16)
  7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04)
  8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12 i 25/13, 55/16, 73/17)
  9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12)
  10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 44/9629/99129/00123/03197/03187/0482/06116/1025/12, i 133/12)
  11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
  12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 109/07 i 54/13)
  13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/0495/0557/06146/0880/10 i 22/12)
  14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16)
  15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13.)
  16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17)
  17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/0988/1050/1280/13)
  18. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 32/11)
  19. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09)
  20. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 94/0726/10 i 120/13)
  21. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13)
  22. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13)
  23. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09 i 139/10)
  24. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 35/08 i 130/11))
  25. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13 .)
  26. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu dug ate prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13)
  27. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti I izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 78/11)
  28. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06)
  29. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 103/13 i 120/13)
  30. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11)
  31. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12)

 

 1. Društvene djelatnosti
 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 94/13, 152/14, 07/17 )
  2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/0794/13)
  3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06124/10124/11 i 86/12)
  4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 33/1246/13 i 49/13)
  5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10)
  6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/9027/93 i 38/09)
  7. Zakon o javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01)
  8. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj  92/052/07,  107/07,  65/09,  137/09,  146/10,  55/11140/1219/13 – pročišćeni tekst i 33/13)
  9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. (“Narodne novine” broj 63/07)