021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Obavijest o otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora na Rivi

           REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA SUTIVANJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  KLASA:372-01/22-01/0002URBROJ:2181-51-03/1-22-0005Sutivan, 12. prosinca 2022. godineO B A V I J E S To otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora na Rivi Obavještavaju...