021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Spila

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Spila 3_2_Oblici koristenja 3_1_Nacin i uvjeti gradnje 2_4_ODVODNJA 1 2_3_VODA 1 2_2_STRUJA 1 2_1_Promet 1_Namjena- UPU Spila_Sažetak za javnost UPU Spila_provedbene odredbe UPU Spila_Obrazloženje1...

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Dana 10.03.2022.g. Općina Sutivan raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu robe Opremanje sportske građevine „Polivalentna dvorana Sokolana“ Evidencijski broj nabave: Jed.nab 2/2022 Predmetna nabava sufinancira se iz tipa Operacije...