021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

NAČELNIK

KLASA:024-01/16-01/0007

URBROJ:2104/08-03/1-16-0002

Sutivan, 25. listopada 2016. godine

P  o  z  i  v

Prema Prostornom planu SDŽ mogu se graditi stambene i gospodarske građevine na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskih područja kako slijedi:

Zaštićeni obalni pojas – 1000 m od obalne crte

Građevina za potrebe prijavljenog OPG i pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga

Uvjeti:

Veličina zemljišta najmanje 3 ha u zaštićenom obalnom pojasu (1000m od obalne crte)

Veličina objekta prizemlje ukupne površine 400 m2 (podrum do 1000 m2)

Građevina mora biti udaljena najmanje 100 m od obalne crte

Ne može se graditi više odvojenih građevina

Površine moraju biti zasađene trajnim zasadima najmanje 70% površine

Izvan zaštićenog obalnog pojasa – udaljenost veća od 1000 m od obalne crte

Gospodarska građevina

Uvjeti:

-na površinama od 1 do 3 ha građevina može imati prizemlje do 100 m2 i/ili potpuno ukopani podrum do 400 m2,

-na površinama preko 3 ha može imati prizemlje do 400 m2 i/ili ukopani podrum do 1000 m2

Stambena građevina

-samo jedan stambeni objekt

-ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina

-ne mogu se graditi bez gospodarskih objekata

-katnost – podrum, prizemlje, i kosi krov, najveća tlocrtna površina 100 m2

Općina Sutivan pokrenula je postupak Izmjena svog Prostornog plana. U tom postupku treba u Prostornom planu Općine Sutivan odrediti i ucrtati  područja na kojima je moguća takva gradnja.

Stoga se pozivaju  vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji imaju namjeru graditi gore navedene građevine da se obrate Općini i zatraže da se ta vrsta građevina ucrta na njihovom vlasništvu.

NAČELNIK

Ranko Blažević