021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 406-01/24-01/0002

URBROJ: 2181-51-02/1-24-0002

Sutivan, 22. ožujka 2024. godine 

Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o prodaji pokretnine (šatora) („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/24) i članka 48. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 2/21, 2/23) općinski načelnik objavljuje 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU ALUMINIJSKE MONTAŽNE HALE (ŠATORA)

1.PREDMET PRODAJE:  

Predmet prodaje je aluminijska montažna hala (šator), postavljena na k.č.br. 1235/2 k.o. Sutivan, dimenzija šxdxh=19,60×30, 82×4,21, koja nije trajno povezana s tlom.

Početna kupoprodajna cijena aluminijske montažne hale (šatora) iznosi 8.000,00 eura (slovima: osamtisućaeura).

Demontaža, uklanjanje i odvoz predmeta prodaje sa zemljišta na kojemu je postavljen trošak je ponuditelja/kupca. .

Natječaj za prodaju se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Sutivan i službenim web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr

  1. PREGLED PREDMETA PRODAJE:

Aluminijska montažna hala (šator) se može pregledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 h do 13,00 h u roku za podnošenje ponuda.

  1. KRITERIJ PRODAJE:

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom.

U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, povoljnijim ponuditeljem će se smatrati ponuditelj koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavatelju, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka. Najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj ne zaključi Ugovor u roku od 5 dana od dana primitka poziva na potpis ugovora ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana računajući od dana sklapanja ugovora, smatrati će se da je odustao od ponude, te će se ugovor zaključiti sa ponuditeljem čija je ponuda sljedeća najpovoljnija. Primopredaja aluminijske montažne hale (šatora) izvršiti će se tek po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

  1. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe. Ponuditelji su dužni u ponudi naznačit ime i prezime/naziv tvrtke, adresu, OIB, broj telefona, e-poštu. Uvjet sudjelovanja na natječaju koji mora ispuniti svaki zainteresirani ponuditelj je uplata jamčevine u iznosu od 1.600,00 EURA (slovima: tisućušestoeura). Na račun prodavatelja. Uplata mora biti vidljiva na računu prodavatelja prije javnog otvaranja ponuda, a dokaz o uplati svaki zainteresirani ponuditelj treba predočiti prodavatelju na njegov zahtjev. Ponuditelju koji ne bude odabran uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana računajući od dana donošenja Odluke o prodaji i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

  1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda sadržava:

  • Popunjen obrazac Ponudbenog lista (prilog 1)
  • Preslik osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
  • Izvadak iz upisa u sudski, obrtni ili drugi pripadajući registar ako je ponuditelj obrtnik ili pravna osoba.
  1. NAČIN DOSTAVE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda-NE OTVARAJ-Natječaj za prodaju aluminijske montažne hale“ putem pošte ili neposrednom predajom na protokol Općine Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana računajući od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr.

Prodavatelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu, poništiti ovaj postupak prodaje bez ikakvog obrazloženja.

  1. JAVNO OTVARANJE PONUDA

O datumu, satu i mjestu javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo će obavijestiti ponuditelje najkasnije u roku od 3 dana prije zakazanog otvaranja ponuda i to putem web stranice Općine Sutivan www.sutivan.hr

  1. OSTALE NAPOMENE

Postavljanje aluminijske montažne hale sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Sutivan nije dopušteno.

Na postupak provedbe prodaje kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

                                                                                           

         OPĆINSKI NAČELNIK

          Ranko Blažević