021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova: 

REGULACIJA DONJEG TOKA BUJICE SUTIVAN (1.faza), Radovi na izgradnji oborinske odvodnje uz sanaciju dijela sustava javne vodoopskrbe i fekalne odvodnje 

(CPV-oznaka predmeta nabave: 45232130,  Evidencijski broj nabave:  1/2019 MV)

Prethodno savjetovanje objavljeno je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dostavu ponude u navedenom postupku nabave pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupaka nabave i odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Dokumenti uz poziv:

DOKUMENTACIJA O NABAVI _BUJICE

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. Projektna dokumentacija

Prilog 3. ESPD obrazac

Prilog 4. Opći uvjeti Ugovora _Prijedlog ugovora

Prilog 5. Obrazac Izjave o roku izvođenja radova