021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

*Objavljeno na oglasnoj ploči i web stranicama Općine

Sutivan www.sutivan.hr dana 10. Siječnja 2020. godine                 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 402-08/20-01/0001

URBROJ:2104/08-02/1-20-0001

Sutivan, 31. prosinca 2019.  godine

Na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/17, 2/18, 12/18) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18)  Općinski načelnik dana 31. prosinca 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola sa područja Općine Sutivan za školsku/akademsku 2019./2020. godinu

 

Općina Sutivan za školsku/akademsku 2019./2020.godinu dodijeliti će 3 stipendije u iznosu od 500,00  kuna mjesečno za 3 učenika srednjih škola te 3 stipendije studentima u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.  

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/studenti:  

 • koji su hrvatski državljani,
 • koji imaju stalno prebivalište na području Općine Sutivan u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina,
 • koji imaju status redovitog studenta, odnosno učenika od drugog do četvrtog razreda srednje škole,
 • koji nemaju zaključen Ugovor o stipendiranju sa drugim davateljem stipendije.

Stipendija se dodjeljuje od mjeseca rujna do mjeseca lipnja školske 2019./2020. godine, odnosno od mjeseca listopada do mjeseca srpnja akademske 2019./2020. godine.

II.

Kriteriji i broj bodova na temelju kojih će se vršiti odabir kandidata kojima će se dodijeliti stipendije su: 

 1. USPJEH
 2. Prosjek ocjena prethodnog razreda učenika u srednjoškolskom obrazovanju:

OCJENA                  

            4,00 – 4,10                20 bodova

            4,11 – 4,20                 21 bod

            4,21 – 4,30                 22 boda

            4,31 – 4,40                 23 boda

            4,41 – 4,50                24 boda

            4,51 – 4,60                25 bodova

            4,61 – 4,70                26 bodova

            4,71 – 4,80                27 bodova

            4,81 – 4,90                28 bodova

            4,91 – 5,00                30 bodova 

 1. Prosjek ocjena završnog razreda u srednjoškolskom obrazovanju i za svaku prethodnu godinu studija za studente: 

4,00-4,10                 20 bodova

4,11-4,20                 21 bod

4,21-4,30                 22 boda

4,31-4,40                 23  boda

4,41-4,50                24 boda

4,51-4,60                25 bodova

4,61-4,70                 26 bodova

4,71-4,80                 27 bodova

4,81-4,90                 28 bodova

4,91-5,00                 30  bodova

 1. MATERIJALNI STATUS

           Primanja po članu kućanstvu mjesečno:                                                                            

           0-500,00 kn                             30 bodova

           501,00-800,00                         25 bodova

           801,00 – 1.100,00                   20 bodova

           1.101,00 – 1.300,00                15 bodova

           1.301,00 – 1.500,00                10 bodova

*Korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Brač ostvaruju dodatnih

 • bodova
 1. C) POSEBNE OBITELJSKE

           Učenik-student  invalid                                                      20 bodova

        Učenik-student  bez oba roditelja                                      30 bodova

           Učenik-student   bez jednog roditelja                                 15 bodova

           Brat ili sestra učenika -studenta                                           5 bodova

           Brat ili sestra predškolske   dobi učenika ili studenta          3 boda

          D) Ostali uvjeti

                                                             Djeca Hrvatskih branitelja          5 bodova        

*Ukoliko dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost ostvaruje kandidat sa boljim prosjekom ocjena.

                                                      III.

Uz prijavu na natječaj koja se podnosi na propisanom obrascu dostupnom na službenim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr , kandidati su dužni priložiti i sljedeće isprave:

 1. Dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 2. Potvrdu o prebivalištu,
 3. Potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. za učenike, odnosno potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2019./2020. godini,

4 .Preslik svjedožbe prethodnog razreda srednje škole za učenike, odnosno potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena ili preslik indeksa iz kojega su vidljive ocjene položenih ispita za prethodnu akademsku godinu za studente,

 1. Preslik svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente 1. godine,
 2. Potvrde kojima se dokazuje materijalni status:

    –  Potvrda nadležne Porezne uprave o mjesečnim prihodima članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 09. do 11. mjeseca 2019. godine; uključujući i podnositelja zahtjeva,

     –     Dokaz o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično) za 2018. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

    –  Rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu za kandidata i/ili članove njegovog kućanstva (preslika),

 1. Potvrde kojima se dokazuju posebne obiteljske prilike:

      –   Preslik rješenja kojim je utvrđen invaliditet kandidata,

      –   Preslik izvatka iz Matice umrlih za umrlog roditelja,

      –   original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za  braću/sestre predškolske dobi).

 1. Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata,

 1. Izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (na propisanom obrascu),
 2. Pisanu Izjavu da kandidat ne prima stipendiju iz drugih izvora (na propisanom obrascu).

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca od raspisivanja natječaja.

 

IV.

Rok za podnošenja prijava na natječaj za dodjelu stipendija je 15 dana računajući od dana objave Natječaja na službenim stranicama Općine Sutivan i  na oglasnoj ploči.

                                                      

                                                       V.

Prijave sa traženim prilozima podnose se osobno na protokol ili poštom na adresu: OPĆINA SUTIVAN, Jedinstveni upravni odjel, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 VI.

 Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Sutivan, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Sutivan biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici  Općine Sutivan. U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Sutivan, svaki kandidat može izjaviti žalbu. O žalbi se odlučuje u roku od petnaest dana od dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Ranko Blažević