021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Općine Sutivan da se prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2020. po principu plaćanja: Splitsko – dalmatinska županija, Općina Sutivan i krajnji korisnik po 1/ 3 od ukupnog iznosa. Maksimalan iznos potpore po korisniku potpore iz sredstava Proračuna Općine Sutivan iznosi 5.000,00 kn.  

Program ima za cilj podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze, maslina i voća. Krajnji korisnici sredstava mogu biti isključivo poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imaju:

– prebivalište i sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Sutivan,

– namjeru zasaditi najmanje 0.1ha zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne

zauzimaju više od 5% površine,

– namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala maslina odnosno voća.

Prijave će se zaprimati u zgradi Općinske uprave u Sutivanu, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Sutivan. Uz prijavni obrazac se podnosi slijedeća dokumentacija:

  1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji

(pravne osobe),

  1. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
  2. preslika posjedovnog lista ili ugovora za zemljište na kojem je obavljena ili će se

obaviti sadnja prijavljenog sadnog materijala.

Rok za podnošenje prijava je 03. ožujka 2020.

ZAMJENIK NAČELNIKA OPĆINE SUTIVAN 

Valerio Radmilović