021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sutivan za 2024. godinu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2023.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 11.  Pravilnika o financiranju Javnih potreba Općine Sutivan, (Službeni...