021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 11.  Pravilnika o financiranju Javnih potreba Općine Sutivan, (Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/18) i članka 46. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 2/21), općinski načelnik, raspisuje 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sutivan za 2023. godinu

(1) Općina Sutivan poziva udruge koje su programski usmjerene na prioritetna područja u ovom Javnom pozivu da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili manifestacijama u 2023. godini.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe/projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA

(3) Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području i to kako slijedi:

 1. PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,

 

 1. PRIORITETNO PODRUČJE KULTURA

 

 • redovna djelatnost udruga u kulturi,
 • očuvanje tradicije, običaja i baštine, te razvoj svijesti o kulturno-etnografskom blagu
 • sudjelovanje na općinskim manifestacijama,
 • glazbeno-scenske i plesne aktivnosti,
 • kulturne manifestacije,

 (4) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 17.272,28 EUR/130.137,99 kn. [1]

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu ili manifestaciji za prioritetno područje Sport je od 132,72 EUR  do najviše 6.636,14 EUR, a za prioritetno područje Kultura od 132,72 EUR do najviše 1.592,67 EUR. Za prioritetno područje Sport planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno  6  programa /projekata i manifestacija, a za prioritetno područje kultura planira se ugovoriti dodjela finacijskih sredstava za okvirno 2 programa/projekta i manifestacije.

(5) Rok za podnošenje prijava je do 20. ožujka  2023.  godine u 15:00 sati.

(6) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše 1 prijavu za financijsku podršku programu/projektu i manifestaciji u svakom pojedinom području financiranja na razdoblje provedbe do 31.12.2023.  godine.

(7) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

(8) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

OPĆINA SUTIVAN

Trg Dr. Franje Tuđmana 1

21403 Sutivan

uz napomenu na omotnici: 

 „NE OTVARATI – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2023. godinu“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.  

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(9) S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u proračunu Općine Sutivan za 2023. godinu, Općina Sutivan će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: procelnica@sutivan.hr.

(11) Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119).

Općina Sutivan kao voditelj obrade obrađuje isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja prijave na Natječaj, uz napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja predmetnog postupka.

Pravna osnova za obavljanje djelatnosti, a time i obradu osobnih podataka svojih i korisnika, proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/18).

Predmetna dokumentacija koja sadrži osobne podatke prijavitelja na Natječaj, obzirom da je Općina Sutivan tijelo javne vlasti u smislu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18 i 98/19), pohranjuje se u skladu s odredbama toga Zakona.

Podnositelj prijave na Natječaj, budući da je obrada podataka nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, može u smislu članka 21. stavka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor. 

Podnositelj prijave na Natječaj ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne obveze čuvanja dokumentacije prema propisima o arhivskoj građi i uredskom poslovanju, zahvati u izvršene ili pravomoćne akte i službene isprave, jednostrani zahvati u dvostrano obvezne odnose i slično.

Budući da je obrada podataka nužna za obavljanje zadaća od javnog interesa, na istu se ne primjenjuje pravo na prenosivost podataka.

Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti te zakonom propisanih obveza, osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama. 

                                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                                Ranko Blažević

[1]  Fiksni tečaj konverzije 7,53450