021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

KLASA:112-01/18-01/0001

URBROJ: 2104/08-02/1-18-0012

Sutivan, 01. ožujka 2018. godine

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu u Vlastiti komunalni pogon Općine Sutivan, na radna mjesta komunalnog djelatnika i domara, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTi

I.Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti imaju kandidati koji su dostavili pravovremene i potpune prijave te koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima oglasa, a to su sljedeći kandidati:

  1. Za radno mjesto domara:

  • SVETOSLAV VRANIČIĆ, Supetar, Hrvatskih velikana 62,

  • DONATO PIVALICA, Sutivan, Dalmatinska 3,

  • DRAGO SOVIĆ, Sutivan, Stivanskih iseljenika 16.

  1. Za radno mjesto komunalnog djelatnika:

  • GORDAN ŠELENDIĆ, Mirca, Ravan 1,

  • LUCIJAN LOVRIĆ, Sutivan, A. Stepinca 2

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 06. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati.

Kandidati su dužni predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica ).

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

III. Obavijest i upute o načinu provjere prethodne znanje i sposobnosti kandidatima prijavljenima na Oglas za prijam u službu u Vlastiti komunalni pogon Općine Sutivan dostupne su na web stranicama Općine Sutivan.

IV. Sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 ), intervju će se provesti isti dan nakon provedenog pisanog testiranja samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz testa općeg znanja.

V: Podnositeljima nepravodobnih i nepotpunih prijava, kao i podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima Oglasa te se ne smatraju kandidatima, upućena je odgovarajuća obavijest.

VI. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr i na oglasnoj ploči Općine Sutivan.

Objavom ovog Poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

.

Predsjednik

Povjerenstva za provedbu Oglasa

Bartul Lukšić, v.r.

Poziv na provjeru znanja i sposbnosti