021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel-Vlastiti komunalni pogon na radno mjesto „Komunalni radnik““, dana 19. travnja 2022. godine, o b j a v lj u j e

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se kandidati G.R., E.Č. i M.G., čije su prijave pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel-Vlastiti komunalni pogon na radno mjesto „Komunalni radnik“,  na određeno vrijeme, objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr dana 04. travnja 2022.  Godine, da pristupe na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati

dana 25. travnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Doma kulture 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr

III.

Objavom ovog Poziva na web stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr i oglasnoj ploči, kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti