021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

OPĆINSKO VIJEĆE

ODBOR ZA URBANIZAM

KLASA:024-01/17-01/0001

URBROJ:2104/08-02/01-17-0001

Sutivan, 17.10.2017.g.

 

Na temelju članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Sutivan sazivam 13. sjednicu Odbora za urbanizam Općine Sutivan za dan

 

 1. listopada 2017. godine (petak), sa početkom u 16,00 sati

u prostorijama Općine Sutivan

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Rasprava o Urbanističkom planu Dekleva
 2. Vrtić – tijek i novi plan
 3. Put Mirca – stari put
 4. Trg riva – parterno uređenje

 

Dostaviti :

 

 1. ROKO ZUANIĆ,  član
 2. DARKO PELAGIĆ,  član
 3. ŽELJKO BLAŽEVIĆ,  član
 4. RADMILA PELAGIĆ,  član
 5. ETI LJUBETIĆ ŠTEKA,  član
 6. GORAN MILOŠ, član
 7. TOMISLAV MILETIĆ,  član
 8. VEDRAN ZAVOREO,  član
 9. ŠIME MATIĆ,  član
 10. BARTUL LUKŠIĆ,  član
 11. ANTE VRANJEŠ,  član
 12. BERISLAV LUKŠIĆ, član
 13. TONČICA TONŠIĆ, direktor TZ
 14. FRANJO MLINAC, ravnatelj knjižnice
 15. ZLATKO JAKŠIĆ, gost
 16. JURAJ ANIBALOVIĆ, gost

 

Načelnik Općine Sutivan

Ranko Blažević

 

13. dnevni red URBANIZAM