021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

PREDMET:    Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine 

 

Objavljujemo poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 15/2016) (u daljnjem tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

 

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

 

Porezni obveznici se obavještavaju:

 1. da je predmet oporezivanja nekretnina,
 2. da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
 3. da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
 4. da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,
 5. da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,
 6. da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,
 7. da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi(Kd),
 8. da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine

 

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

 

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel OPĆINE SUTIVAN, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području OPĆINE SUTIVAN da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31.listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce (i izjave), posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

 

Svi obrasci, sa pripadajućom Izjavom dostupni su na web stranicama Općine Sutivan  www.sutivan.hr  ili se mogu preuzeti u uredu Općine Sutivan (radnim danom od 8-14).

 

Ispunjene i ovjerene obrasce te pripadajuće izjave mogu se dostaviti:   

 • osobno predajom u OPĆINU SUTIVAN u vremenu od 08:00 – 14:00 ili
 • putem pošte: OPĆINA SUTIVAN, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan ili
 • putem elektroničke pošte na e-mail zamjenika načelnika: radmilovic@gmail.com

Obrazac i Izjava,  koji se šalje elektroničkom poštom također mora biti ovjerena

 

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže OPĆINA SUTIVAN dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

 

PRILOG:

 1. Obrazac poreza na nekretnine za stambeni prostor i Izjava
 2. Obrazac poreza na nekretnine za poslovni prostor i Izjava
 3. Obrazac poreza na nekretnine za neizgrađeno građevinsko zemljište i Izjava