021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA                        

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                   

OPĆINA SUTIVAN

Povjerenstvo za otvaranje ponuda

 za zamjenu nekretnina

 

KLASA:406-01/19-01/0078

URBROJ: 2104/08-02/1-19-0003

Sutivan, 13. studenoga 2019. godine

Povjerenstvo za otvaranje ponuda za zamjenu nekretnina  na temelju odredbe članka 30. Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 12/13) upućuje 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za zamjenu nekretnina

Javno otvaranje pisanih ponuda pristiglih na javni natječaj za zamjenu nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2123/7 k.o. Sutivan, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 3311 za k.o. Sutivan, u vlasništvu Općine Sutivan za cijelo, koja se mijenja za  nekretninu u vlasništvu fizičkih osoba, označenu kao kat.čest.zem. 190/1 k.o. Sutivan, upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, u zk.ul.br. 2603 za k.o. Sutivan,  a koji natječaj je objavljen u dnevnom listu „24 sata“ dana 17. listopada 2019. godine, održati će se dana 15. studenoga 2019. godine (petak) s početkom u 10,45 h, u službenim prostorijama Općine Sutivan, na adresi: Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. 

 
 

 

       

         POVJERENSTVO ZA OTVARANJE PONUDA