021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 KLASA:350-01/17-01/0035

URBROJ:2104/08-02/1-17-0005

Sutivan, 01. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 88. Stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan, kao nositelj izrade, objavljuje

 

OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Sutivana-Bunta

 

  1. Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 4. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2017. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Sutivana-Bunta.Razlozi donošenja, obuhvat, ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Sutivana-Bunta određeni su Odlukom o izradi iz točke 1. ove obavijesti.
  1. O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Sutivana-Bunta biti će provedena javna rasprava tijekom koje će biti moguće dostavljati mišljenja, prijedloge, i primjedbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Informacija o održavanju javne rasprave pravodobno će se objaviti u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na mrežnim stranicama Općine Sutivan.
  2. Detaljnije informacije vezane za izradu Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Sutivana –Bunta, mogu se dobiti u Općini Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, na tel: 021/717-508, kao i na mrežnim stranicama Općine Sutivan sutivan.hr

 

 

Pročelnica JUO

Martina Burčul, v.r.

 

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Sutivana Bunta