021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

J A V N I  P O Z I V

ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA

ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SUTIVAN

 

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:

Prijedlog  Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sutivan

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača, na uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke. Javnost se upoznaje s načinom i uvjetima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog i jednom godišnje glomaznog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta i dr.), kategorijama korisnika, bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, cijenom obvezne minimalne javne usluge, općim uvjetima ugovora s korisnicima, i dr. Predmetna Odluka ima za cilj uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sutivan na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):

Zaključno do  02. lipnja  2022. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara:

Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama općine Sutivan www.sutivan.hr  )

Adresa za podnošenje prijedloga:

poštom: Općina Sutivan, Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1,   „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sutivan“

e-mail: procelnica@sutivan.hr

 

 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama općine Sutivan  www.sutivan.hr