021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

J A V N I  P O Z I V

ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA

ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B)

 

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:

Nacrt prijedloga  Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B), te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):

Zaključno do  25. studenoga  2022. godine

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara:

Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama općine Sutivan www.sutivan.hr  )

Adresa za podnošenje prijedloga:

poštom: Općina Sutivan, Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1,   „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)“

e-mail: procelnica@sutivan.hr

 

 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama općine Sutivan  www.sutivan.hr