021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/17, 2/18, 12/18) i članka 48. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18, 2/20, 2/21)  općinski načelnik dana 31. listopada 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima i učenicima  za akademsku/školsku 2022./2023. godinu 

 1.  

 

Za školsku godinu 2022./2023.  dodijeliti će 3 stipendije u iznosu od 500,00  kuna/ 66,36 EUR[1] mjesečno za 3  učenika od drugog do četvrtog razreda srednje škole.

Za akademsku godinu 2022./2023. dodijeliti će se 3 stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna/ 132,72 EUR mjesečno za 3  studenta.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/studenti:  

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju stalno prebivalište na području Općine Sutivan u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina do dana raspisivanja Natječaja,
 • koji imaju status redovitog studenta/učenika od drugog do četvrtog razreda srednje škole,
 • koji nemaju zaključen Ugovor o stipendiranju sa drugim davateljem stipendije.

Stipendija se dodjeljuje učenicima od mjeseca rujna do mjeseca lipnja školske 2022./2023. godine.

Stipendija se dodjeljuje studentima od mjeseca listopada do mjeseca srpnja akademske 2022./2023. godine.

II.

Kriteriji i broj bodova na temelju kojih će se vršiti odabir kandidata kojima će se dodijeliti stipendije su:  

 1. USPJEH
 1. Prosjek ocjena prethodnog razreda učenika u srednjoškolskom obrazovanju:

OCJENA                  

            4,00 – 4,10                20 bodova

            4,11 – 4,20                 21 bod

            4,21 – 4,30                 22 boda

            4,31 – 4,40                 23 boda

            4,41 – 4,50                24 boda

            4,51 – 4,60                25 bodova

            4,61 – 4,70                26 bodova

            4,71 – 4,80                27 bodova

            4,81 – 4,90                28 bodova

            4,91 – 5,00                30 bodova 

 1. Prosjek ocjena završnog razreda u srednjoškolskom obrazovanju i za svaku prethodnu godinu studija za studente:

4,00-4,10                 20 bodova

4,11-4,20                 21 bod

4,21-4,30                 22 boda

4,31-4,40                 23  boda

4,41-4,50                24 boda

4,51-4,60                25 bodova

4,61-4,70                 26 bodova

4,71-4,80                 27 bodova

4,81-4,90                 28 bodova

4,91-5,00                 30  bodova

 1. MATERIJALNI STATUS

           Primanja po članu kućanstvu mjesečno:                                                                            

           0-500,00 kn                             30 bodova

           501,00-800,00                         25 bodova

           801,00 – 1.100,00                   20 bodova

           1.101,00 – 1.300,00                15 bodova

           1.301,00 – 1.500,00                10 bodova

 • Korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Brač ostvaruju dodatnih 10 bodova.
 1. C) POSEBNE OBITELJSKE

           Učenik-student  invalid                                                      20 bodova

        Učenik-student  bez oba roditelja                                      30 bodova

           Učenik-student   bez jednog roditelja                                 15 bodova

           Brat ili sestra učenika -studenta                                           5 bodova

           Brat ili sestra predškolske   dobi učenika ili studenta          3 boda     

 1. D) Ostali uvjeti                                                      

      Djeca Hrvatskih branitelja          5 bodova        

 • Ukoliko dva ili više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost ostvaruje kandidat sa boljim prosjekom ocjena.

 

                                                      III.

Uz prijavu na natječaj koja se podnosi na propisanom obrascu dostupnom na službenim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr , kandidati su dužni priložiti i sljedeće isprave:

 1. Dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
 2. Dokaz o prebivalištu na području Općine Sutivan u neprekidnom trajanju od 5 godina (preslik osobne iskaznice) ili uvjerenje o prebivalištu PP Brač ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 3. Potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za učenike, odnosno potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2022./2023. za studente,

4 .Preslik svjedožbe prethodnog razreda srednje škole za učenike, odnosno potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena ili preslik indeksa iz kojega su vidljive ocjene položenih ispita za prethodnu akademsku godinu za studente,

 1. Preslik svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente 1. godine,
 2. Potvrde kojima se dokazuje materijalni status:

    –  Potvrda nadležne Porezne uprave o mjesečnim prihodima svih članova zajedničkog kućanstva starijih od 15 godina i to za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2022. godine; uključujući i podnositelja zahtjeva,

     –     Dokaz o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično) za 2021. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

    –  Rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu za kandidata i/ili članove njegovog kućanstva (preslika),

 1. Potvrde kojima se dokazuju posebne obiteljske prilike:

      –   Preslik rješenja kojim je utvrđen invaliditet kandidata,

      –   Preslik izvatka iz Matice umrlih za umrlog roditelja,

      –   original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za  braću/sestre predškolske dobi).

 1. Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata,

 1. Izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (na propisanom obrascu),
 2. Pisanu Izjavu da kandidat ne prima stipendiju iz drugih izvora (na propisanom obrascu).
 3. Pisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka na propisanom obrascu).

 

IV.

Rok za podnošenja prijava na natječaj za dodjelu stipendija je 15 dana računajući od dana objave Natječaja na službenim stranicama Općine Sutivan i  na oglasnoj ploči.                                         

                                            

                                                       V.

Prijave sa traženim prilozima podnose se osobno na protokol ili poštom na adresu: OPĆINA SUTIVAN, Jedinstveni upravni odjel, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. 

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Sutivan, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Sutivan biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici  Općine Sutivan. U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Sutivan, svaki kandidat može izjaviti žalbu. O žalbi se odlučuje u roku od petnaest dana od dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Ranko Blažević

[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450