021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Ovim dokumentom daju se smjernice za pristup planiranju i realizaciji postavljanja javnih skulptura na javnim površinama u Općini Sutivan. Predstavljen je teorijski okvir i uloga javne skulpture kao jednog od čimbenika komuniciranja identiteta mjesta te pristup realizaciji
postava javne skulpture. Dane su preporuke za promišljanje tematskih skupina i njihove povezanosti sa okruženjem, međupovezanosti te simboličkog okvira. Sistematizirani su postojeći i planirani javni prostori na području Općine Sutivan prikladni za prihvat javne
plastike. Koncept je dugotrajan, sveobuhvatan te iznimno dobro pripremljen i napisan te prezentiran Odboru za urbanizam čiji članovi su dali pozitivno mišljenje i pohvale autoru Franji Mlincu. Prva od instalacija obuhvaćena konceptom je skulptura Djevojčice s mačkom koja je trenutno u fazi izljeva (autor je kipar Toni Strinić) te u privitku pored kompletnog koncepta možete pronaći galeriju slika s trenutnim stanjem skulpture.

Koncept Javna plastika download