021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan obavještava sportske klubove, udruge, ustanove, grupe građana, rekreativce i ostale interesne skupine,  da najkasnije do 15.09.2017.godine predaju svoje Zahtjeve odnosno da iskažu svoje zanimanje za korištenje polivalentne dvorane Sokolana u Sutivanu.

Službeni Zahtjev se može preuzeti na web stranicama Općine Sutivan  www.sutivan.hr  ili u uredu Općine Sutivan (radnim danom od 8-13).

Ispunjen i ovjeren Zahtjev može se predati osobno u ured Općine Sutivan radnim danom od 8-13h ili putem elektroničke pošte na e-mail zamjenika načelnika  valerio.radmilovic@gmail.com.

Dokument koji se šalje elektroničkom poštom također mora biti ovjeren

 

Prednost kod određivanja termina imati će

  1. Dječji vrtić Sutivan
  2. OŠ Supetar, Područna škola Sutivan
  3. Klubovi dvoranskih sportova koji dvoranu koriste tijekom cijele školske godine
  4. Klubovi i udruge koji rade sa dječjim uzrastima

 

Zakašnjeli Zahtjevi uzimat će se u razmatranje ukoliko, nakon isteka roka za dostavu zahtjeva, ostanu slobodni termini.

 

Prostor dvorane, moći će koristiti i grupe građana uz cijenu koja će biti određena po jednom satu. Dvorana će se moći zakupiti na minimalno jedan sat, a maksimalno tri sata u kontinuitetu.

 

Raspored korištenja sportske dvorane te Kućni red biti će izvješen na vratima dvorane i na web stranicama Općine Sutivan  www.sutivan.hr  najkasnije do 22.09.2017. godine.

 

Vjerujemo kako ćemo evidenciju interesa i potreba, te kvalitetno planiranje izvršiti u svrhu sveopćeg zadovoljstva budućih korisnika dvorane

 

Klasa:  372-04/17-01/0002

Urbroj: 2104/08-02-01-17-0001

OPĆINA SUTIVAN

Zamjenik načelnika

Valerio Radmilović

 

 

 

………………………………………

Sutivan, 05.09.2017.g.