021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 11.  Pravilnika o financiranju Javnih potreba Općine Sutivan, (Službeni glasnik Općine Sutivan broj 1/18) i članka 46. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14), općinski načelnik  objavljuje 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sutivan

za 2019. godinu

(1) Općina Sutivan poziva udruge koje su programski usmjerene na prioritetna područja u ovom Javnom pozivu da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima ili manifestacijama u 2019. godini.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe/projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA

(3) Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području i to kako slijedi:

 1. PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, 
 1. PRIORITETNO PODRUČJE KULTURA
 • redovna djelatnost udruga u kulturi,
 • očuvanje tradicije, običaja i baštine, te razvoj svijesti o kulturno-etnografskom blagu
 • sudjelovanje na općinskim manifestacijama,
 • glazbeno-scenske i plesne aktivnosti,
 • kulturne manifestacije,

 (4) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 209.000,00 kn.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu ili manifestaciji za prioritetno područje Sport je od 1.000,00 kuna do najviše 60.000,00 kuna, a za prioritetno područje Kultura od 1.000,00 kuna do najviše 12.000,00 kuna. Za prioritetno područje Sport planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno  6  programa /projekata i manifestacija, a za prioritetno područje kultura planira se ugovoriti dodjela finacijskih sredstava za okvirno 4 programa/projekta i manifestacije.

(5) Rok za podnošenje prijava je do 10. ožujka  2019.  godine u 15:00 sati.

(6) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše 1 prijavu za financijsku podršku programu/projektu i manifestaciji u svakom pojedinom području financiranja na razdoblje provedbe do 31.12.2019.  godine.

(7) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

(8) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

OPĆINA SUTIVAN

Trg Dr. Franje Tuđmana 1

21403 Sutivan

uz napomenu na omotnici: 

 „NE OTVARATI – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.  

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(9) S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u proračunu Općine Sutivan za 2019. godinu, Općina Sutivan će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: procelnica@sutivan.hr.

KLASA: 404/19-01/0001

URBROJ: 2104/08-01/1-18-0001

Sutivan, 05. veljače 2019. godine

 

 

                                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                                Ranko Blažević