021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SUTIVAN Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA:112-01/18-01/0001 URBROJ: 2104/08-02/1-18-0012 Sutivan, 01. ožujka 2018. godine Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu u Vlastiti komunalni pogon Općine...