021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sutivan za 2020. godinu te je s tim u vezi obvezatna provesti javno savjetovanje.
Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 02. siječnja 2020. godine uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, na mail adresu: procelnica@sutivan.hr ili preporučenom poštom na adresu: Općina Sutivan, Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1.