021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

KLASA:112-01/19-01/0001

URBROJ: 2104/08-02/1-19-0005

Sutivan, 08. veljače 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan, na radno mjesto „Komunalnog redara“, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I.Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ima kandidat koji je dostavio pravovremenu i potpunu prijavu te koji udovoljava propisanim i objavljenim uvjetima Natječaja, a to je sljedeći kandidat:

  • T.M., 1984., Sutivan.

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 15. veljače 2019. godine (petak) s početkom u 09,00 sati.

Kandidat je dužan predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica).

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

III. Obavijest i upute o načinu prethodne provjere znanja i sposobnosti dostupne su na web stranicama Općine Sutivan.

IV. Sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 ), intervju će se provesti isti dan ukoliko kandidat na pisanom dijelu testiranja ostvari najmanje 50% bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Sutivan www.sutivan.hr i na oglasnoj ploči Općine Sutivan.

Objavom ovog Poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

.

Predsjednik

Povjerenstva za provedbu Natječaja

Valerio Radmilović, v.r.