021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je kao javni naručitelj,  na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16)  i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Naručitelja («Službeni glasnik Općine Sutivan» broj 5/17) , te sukladno Prilogu IV Natječaja  LRS LAG-a Brač za Operaciju 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije (referentan oznaka: M19.2.1 – 2019/01)provela postupak jednostavne nabave RADOVA GRAĐENJE I OPREMANJE JAVNE ZELENE POVRŠINE – PARK „TATINJA“. 

Poziv je bio objavljen putem aplikacije Agronet-a i na službenim stranicama Općine Sutivan.

Predmet nabave je bio podijeljen po grupama:

Grupa 1. RADOVI

Grupa 2. URBANA OPREMA

Rok za dostavu ponuda bio je 31.03.2022. do 12h  do kada su zaprimljene 4 (četiri) ponude 

Ovlašteni predstavnici naručitelja, koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda, ocijenili su da su sve 4 (četiri) ponude ponuditelja ocijenjene kao neprihvatljive  jer ponuđene cijene prelaze planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu.

Na temelju kriterija za odabir ponude, Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te na temelju članka 48. Statuta Općine Sutivan (»Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, 2/114,  6/14, 5/18, 2/20),  načelnik Općine Sutivan, donosi  ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE  ZA NABAVU RADOVA GRAĐENJE I OPREMANJE JAVNE ZELENE POVRŠINE – PARK „TATINJA“