021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je kao javni naručitelj,  na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16)  i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Naručitelja («Službeni glasnik Općine Sutivan» broj 5/17) , te sukladno Prilogu IV Natječaja  LRS LAG-a Brač za Operaciju 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije (referentan oznaka: M19.2.1 – 2019/01), provela postupak jednostavne nabave opreme za Opremanje sportske građevine „Polivalentna dvorana Sokolana“.

Na temelju kriterija za odabir ponude iz točke 24. Poziva za dostavu ponude, Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te na temelju članka 48. Statuta Općine Sutivan (»Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, 2/114,  6/14, 5/18, 2/20),  načelnik Općine Sutivan, donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Grupu 2 Oprema za dvoranu“

Poziv je bio objavljen putem aplikacije Agronet-a i na službenim stranicama Općine Sutivan.

Predmet nabave je bio podijeljen po grupama:

Grupa 1. Oprema za teretanu

Grupa 2. Oprema za dvoranu

Grupa 3. DVORANA – ostala oprema za potrebe predškolske i školske dobi

Rok za dostavu ponuda bio je 29.03.2022. do 12h isključivo putem  aplikacije Agronet-a Portal ponuda  do kada su zaprimljene 3 (tri) ponude od kojih su dvije ponude ocijenjene kao neprihvatljive.

Ponuditelj  CST d.o.o  ponudio je Ponudu za jednu Grupu predmeta nabave „Grupa 2 Oprema za dvoranu“ te na temelju kriterija za odabir ponude, kao najpovoljnija ponuda za „Grupu 2 Oprema za dvoranu“ odabire se ponuda (Šifra ponude – Agronet  22077-25352-51956) ponuditelja  CST d.o.o , Koštialova ulica 32, 8000 Novo mesto, Slovenija OIB: SI11333278 sa cijenom ponude bez PDV-a od 120.586,87 KN  i cijenom ponude sa PDV-om od 147.115,98 KN .