021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13),  Općinsko vijeće Općine Sutivan na 29. sjednici održanoj 16. studenoga 2016.  godine donijelo je,

 

 

 

ODLUKU O IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sutivan

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan (Sl. glasnik općine Sutivan br. 7/06), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana.

 

Članak 2.

 

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana određuje se:

 

–          pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          razlozi za donošenje Izmjene i dopune prostornog plana;

 

–          obuhvat Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          planirani rok za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od 30 dana;

 

–          izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna prostornog plana;

 

–          zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana,

 

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 3.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana su:

članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13).

 

Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 4.

 

U periodu od donošenja Prostornog plana uređenja Općine Sutivan do danas stupile su na snagu Izmjene i dopune Prostornog plana Županije Splitsko dalmatinske (Sl. glasnik Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13) i novi Zakon o prostornom uređenju (N.N.br. 153/13).

Sukladno navedenom, temeljni razlog ovih izmjena i dopuna je usklađenje PPUO Sutivan s planom višeg reda – PPŽ Splitsko – dalmatinske te s novim Zakonom o prostornom uređenju.

 

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 5.

 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaća cjelokupno područje općine Sutivan.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana obuhvaćen je prostor površine cca  2215 ha.

Granica obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 i sastavni je dio ove Odluke.

 

 

 

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 6.

 

Na području naselja Sutivan pretežito su se gradile višestambene građevine koje su sadržavale apartmane za prodaju. Od značajnih infrastrukturnih građevina za sada postoji samo projekt zaobilaznice koju bi svakako trebalo realizirati.

Nove, Županijskim prostornim planom planirane gospodarske zone ugostiteljsko-turističke, koje trebaju biti ugrađene u Izmjene i dopune plana nemaju nikakvu infrastrukturu. Za kolni promet koriste se prošireni poljski putovi bez osnovnih tehničkih elemenata. Ne postoji elektroopskrba pa će trebati predvidjeti dalekovod od TS Milna do područja Junče ravan kako bi se planirane zone opskrbile električnom energijom. Ne postoji kanalizacijski sustav s pročiščivaćem. Ne postoji vodovodna mreža a za njenu realizaciju neophodno je postaviti novu cijev s kopna do Brača. Nema nikakvih telekomunikacijskih instalacija.

 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 7.

 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaćaju:

 

  • Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13);
  • Usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13);
  • Utvrđivanje granica novih izdvojenih gospodarskih zona ugostiteljsko-turističke namjene, planiranih u Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije Splitsko-dalmatinske;
  • Donošenje novih UPU-a;
  • Izmjena i dopuna članaka Odredbi za provođenje PPU općine Sutivan

 

 

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 8.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana predviđa se izrada konzervatorskog elaborata za područje naselja Sutivan u kojem će se odrediti zone A i B zaštite, popisati građevine zaštićene u zoni A i arheološki nalaz u podmorju ispred luke.

Osim navedenog predviđa se i izrada Strategije razvoja općine Sutivan, kao preduvjet izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

 

 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 9.

 

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određene posebnim propisima.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 10.

 

Tijela i osobe određene posebnim propisima koji daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Tijela i osobe iz ovog članka su:

 

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE

Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje

Vončinina 3

10000 Zagreb

 

HRVATSKE CESTE, d.o.o.

Tehnička ispostava Split

Ruđera Boškovića 22

21000 Split

 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – Split

Ruđera Boškovića 22

21000 Split

 

VODOVOD BRAČ

Mladena Vodanovića 23

21400  Supetar

 

HRVATSKE VODE

Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje dalmatinskih slivova

Odjel razvoja

Vukovarska 35

21000 Split

 

MUP – PU SPLITSKO-DALMATINSKA

Sektor civilne zaštite

Trg hrvatske bratske zajednice 9

21000 Split

 

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja

Poljička cesta bb

21000 Split

 

 

HEP-PRIJENOS d.o.o. Zagreb

Prijenosno područje Split

Ljudevita Posavskog 5

21000 Split

 

HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja

Sinjska 4

21000 Split

 

T-MOBILE d.o.o.

Ulica Grada Vukovara 23

Sektor za planiranje i izgradnju

10000 Zagreb

 

VIP-NET d.o.o.

Lička 12

21000 Split

 

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Županijski zavod za prostorno uređenje

Bihačka 1

21000 Split

 

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova 1

21000 Split

 

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu prirode

Runjaninova 2

10000 Zagreb

 

Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od 30 dana

 

Članak 11.

Rok izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana iznosi 5 mjeseci od dana donošenja Odluke.

 

Faza izrade i donošenja

 

Nadležnost Rok
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općinski načelnik Studeni 2016.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općinsko Vijeće Studeni 2016.
Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana u službenom glasilu Nositelj izrade plana Studeni 2016.
Obavjest javnosti o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana Nositelj izrade plana Studeni 2016.
Dostava Odluke javnopravnim tijelima radi radi dobijanja zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana Nositelj izrade plana Studeni 2016.

Rok dostave zahtjeva je 15 dana.

Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana i upućivanje u postupak javne rasprave Općinski načelnik Prosinac 2016.
Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana u dnevnom tisku Nositelj izrade plana Prosinac 2016.
Javna rasprava Nositelj izrade plana,

Izrađivač plana

Prosinac 2016.

Trajanje Javnog uvida je 15 dana (čl. 98. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13)

Izrada izvješća o javnoj raspravi Nositelj izrade plana i Izrađivač plana Siječanj 2017.
Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općinski načelnik Siječanj 2017.
Ishođenje mišljenja javnopravnih tijela Nositelj izrade plana Veljača  2017.
Utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općinski načelnik Veljača 2017.
Ishođenje mišljenja i suglasnost Ministarstva Nositelj izrade plana Veljača / Ožujak 2017.
Donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Općinsko Vijeće Ožujak 2017.

 

 

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

 

Članak 12.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana osigurana su iz sredstava proračuna općine Sutivan.

 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

 

Članak 13.

 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana općina Sutivan je osigurala propisane podloge u mjerilu 1:5000 i 1:25000 za cjelokupni obuhvat.

 

 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 14.

 

Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana nema zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

 

Članak 15.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Sutivan.

 

 

Klasa:350-01/16-01/0021                                                                                         Urbroj:2104/08-01-01-16-0001

U Sutivanu ,   16. studenoga 2016.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Bartul Lukšić