021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

    SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     OPĆINA SUTIVAN

         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-01/16-01/0021

Urbroj. 2104/08-03/1-16-0007

Sutivan, 13. prosinca 2016. godine

Temeljem  članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka Načelnika Općine Sutivan (Klasa: 350-01/16-01/0021, Urbroj. 2104/08-02/1-16-0006, od 13. prosinca 2016. Godine ), i Zaključka načelnika Općine Sutivan(Klasa: 350-01/15-01/0012, Urbroj. 2104/08-02/1-16-0006, od 13. prosinca 2016. godine ), u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Općine Sutivan (PPU), Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O Prijedlogu Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja (PPU) Općine Sutivan

 

I.Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU)  započet će 27. prosinca i trajat će 15 dana , tj. do zaključno 12. siječnja  2017. godine.

  1. Javni uvid u grafički i tekstualni dio te sažetak za javnost Prijedloga Prostornog plana uređenje Općine sutivan u Sutivanu bit će omogućen tijekom trajanja javne rasprave, u Općinskoj vijećnici Općine Sutivan, na adresi Trg dr.Franje Tuđmana 1, Sutivan, svakim radnim danom od 09:00 do 11:00 sati.

III. Javno izlaganje održat će se dana 09.  siječnja 2017.godine, s početkom u 10:30 sati u Domu kulture na adresi, Kala o konguli 2/I. 21403 Sutivan.

  1. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Prostornog plana uređenja (PPU)  mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 12. siječnja 2017.g., na sljedeći način:

– upisom u knjige primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana,

– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Sutivan ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Sutivan, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr.Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.

Pročelnik

Munevera Ursić