021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

    SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     OPĆINA SUTIVAN

         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-01/16-01/0021

Urbroj. 2104/08-02/1-16-0006

Sutivan, 13. prosinca  2016. godine

Temeljem članka 95. stavka 2 Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13) i članka 48. Statuta Općine Sutivan  („Službeni glasnik Općine Sutivan“, broj 7/13, 2/14 i 6/14), načelnik Općine Sutivan,  dana 13. prosinca 2016. godine donio je

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sutivan i objavi javne rasprave

I Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sutivan (u nastavku Plan) za javnu raspravu.

II Prijedlog Plana za koji se utvrđuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provođenje, Obrazloženje te Sažetak i Kartografski dio.

III Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj raspravi objavit će se u Slobodnoj Dalmaciji, na mrežnim stranicama Općine Sutivan , te na oglasnoj ploči.

IV Javni uvid trajat će 15 dana i to od 27. prosinca 2016.g. do zaključno 12. siječnja 2016.g., a omogućit će se u Općinskoj vijećnici Općine Sutivan, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Sutivan.

V Javno izlaganje održat će se dana 09. Siječnja 2017.godine, s početkom u 10:30 sati, u Domu kulture, na adresi:Kala o konguli 2/I, 21403 Sutivan.

VI Pozivaju se građani te pravne osobe koje su dostavile ili su trebale dostaviti zahtjeve temeljem članka90. Zakona o prostornom uređenju  na području Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Općine, ili pak upisati u Knjigu primjedbi najkasnije do 12. siječnja 2017.g.

VII Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan.

VIII Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ranko Blažević