021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

         REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA SUTIVAN

      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-01/16-01/0021

URBROJ:2104/08-02/1-16-0004

Sutivan, 21. studenoga 2016. godine

OIB:1493 4088 349

 

 

Na temelju članka 88. Stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13) jedinstveni upravni odjel

daje slijedeću

 

O B A V I J E S T

 

JAVNOSTI O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

 

Obaviješćuje se javnost da je Općina Sutivan pristupila izradi slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:

 

IZMJENAMA I DOPUNAMA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

 

 

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave o Izmjenama idopunama Prostornog plana uređenja Općine Sutivan javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Sutivan.

 

                                                                                                     PROČELNIK

JUO OPĆINE SUTIVAN

Munevera Ursić, dipl.iur.