021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA                        

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                              

OPĆINA SUTIVAN

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA:112-02/17-01/0005

URBROJ: 2104/08-02/1-17-0001  

Sutivan, 01, rujna 2017.

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 13. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 10/13 i 13/13)  načelnik Općine Sutivan, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan

 – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08. i 61/11.).

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica ili osobna iskaznica,
 • dokaz o stečenoj spremi – diploma,
 • dokaz o radnom stažu – potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

 

 

 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na  natječaj.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će dostupni  na internetskim stranicama Općine Sutivan, www.sutivan.hr.

 

Na navedenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Sutivan bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Sutivan, Trg dr.Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan-ne otvaraj”.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Načelnik Općine Sutivan

Ranko Blažević