021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA SUTIVAN

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:351-01/16-01/0005

URBROJ:2104/08-03/1-16-0002

Sutivan, 26. srpnja 2016. godine

 

J A V N I   U V I D

 

U PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN

ZA RAZDOBLJE 2016. – 2022. GODINE

 Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan obavješćuje sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sutivan, za razdoblje 2016. – 2022. godine.

Javni uvid u spomenuti Plan moguće je izvršiti u vremenu od 27. Srpnja do 27. Kolovoza 2016. Godine, u prostorijama Općine Sutivan, na adresi:Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1,

radnim danima od 12,00 do 13,00 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida osobno ili poštom na adresu Općine Sutivan, Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

PROČELNICA

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Munevera Ursić