021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA SUTIVAN

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:351-01/16-01/0005

URBROJ:2104/08-03/1-16-0002

Sutivan, 26. srpnja 2016. godine

 

J A V N I   U V I D

 

U PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN

ZA RAZDOBLJE 2016. – 2022. GODINE

 Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan obavješćuje sve zainteresirane građane, udruge i ustanove da je izrađen nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sutivan, za razdoblje 2016. – 2022. godine.

Javni uvid u spomenuti Plan moguće je izvršiti u vremenu od 27. Srpnja do 27. Kolovoza 2016. Godine, u prostorijama Općine Sutivan, na adresi:Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1,

radnim danima od 12,00 do 13,00 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida osobno ili poštom na adresu Općine Sutivan, Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

PROČELNICA

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Munevera Ursić

 

 

Please follow and like us: