021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

                

   REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA SUTIVAN

     OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:934-01/20-01/0003

URBROJ:2104/08-02/01-20-0001

Sutivan, 25. svibnja 2020. godine

 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Sutivan (»Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13, 2/14, 6/14, 5/18) ) i članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14 i 10/17), a u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sutivan za 2020. godinu (”Službeni oglasnik Općine Sutivan” broj 5/20) načelnik Općine Sutivan objavljuje,

 

JAVNI POZIV

 za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Sutivan za 2020. godinu

  1.  

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registriranih za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Sutivan za 2020. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu, Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Sutivan, na adresu: Općina Sutivan, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan,  a sve sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sutivan za 2020. godinu.

  1.  

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B – tablica 2., razred A – za Sutivan).

III.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti:

 – dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),

–  dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,

 – dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

– dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),

– presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev,

– potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja,

 – Izjava kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilno uklanjanje naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe,

 – Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Sutivan za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

 

IV.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja razmatrati će samo uredno popunjene zahtjeve sa priloženom traženom dokumentacijom.

 Podnositelj zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sutivan za 2020. godinu, pozvati će se da u roku od 8 dana uplati naknadu za koncesijsko odobrenje, u suprotnom će se odbiti zahtjev za izdavanje istoga. Nakon uplate naknade izdati će se koncesijsko odobrenje.

 

V.

Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu. U slučaju da se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima, prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obveze uredno ispunio, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev, ako na mikrolokaciji nije do sada izdavano koncesijsko odobrenje.

 

VI.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Sutivan  za 2020. godinu podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na službenoj oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Sutivan. Nakon isteka navedenog roka, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                Ranko Blažević