021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

 

 


              REPUBLIKA HRVATSKA

    SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     OPĆINA SUTIVAN

         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 Klasa: 350-01/18-01/0007

Urbroj. 2104/08-03/1-19-0009

Sutivan, 16. travnja  2019. godine

 

Temeljem  članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) te Zaključka načelnika Općine Sutivan KLASA: 350-01/18-01/0007, URBROJ: 2104/08-02/1-19-0008 od 16. travnja 2019. godine ,  u postupku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sutivan-Istok,  Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o  prijedlogu Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Sutivan-Istok 

I.Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sutivan- Istok (u daljnjem tekstu: UPU)  započeti će 26. travnja 2019. godine  i trajati će 8 dana , odnosno do  03. svibnja 2019. godine.

  1. Javni uvid u grafički i tekstualni dio te sažetak za javnost Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Općine Sutivan u Sutivanu bit će omogućen tijekom trajanja javne rasprave, u Općinskoj  vijećnici Općine Sutivan, na adresi Trg dr.Franje Tuđmana 1, Sutivan, svakim radnim danom od 08,00 sati.

III. Javno izlaganje održat će se dana 02. svibnja 2019. godine (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u Domu kulture na adresi, Kala o konguli 2/I,  21403 Sutivan.

  1. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU)  mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 03. svibnja 2019. godine, na sljedeći način:

– upisom u knjige primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana,

– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Sutivan ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Sutivan, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr.Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan.

  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.

Pročelnik

Martina Burčul