021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Radi usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem,  po prijedlogu Općine Sutivan  pokrenut je i proveden  pojedinačni ispravni postupak pred Općinskim sudom u Splitu-Ispostavi Supetar i to  za dio zgrade Doma kulture koji se nalazi na adresi:  Kala o Konguli 1.  Po okončanju spomenutog postupka,   Općina Sutivan je postala knjižni vlasnik dviju etaža  koje služe za potrebe rada   knjižnice Sutivan, kao i za   redovito odvijanje programa  i aktivnosti Područne škole „Sutivan“ I Dječjeg vrtića „Sutivan“. Prizemlje spomenute zgrade suvlasništvo je  Doma zdravlja Splitsko-Dalmatinske županije i fizičke osobe. OpisanIm rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa,  Općina Sutivan je stvorila  preduvjete za pristup ulaganju u zgradu Doma kulture. Dodatna ulaganja u zgradu su prijeko potrebna i neodgodiva budući da se zgrada nalazi u jako trošnom stanju. Gorući problem predstavlja propuštanje krovišta, zbog čega  će se u  što hitrijem roku  pristupiti sanaciji.  Zbog prepoznavanja važnosti i nužnosti ulaganja u sklopu demografske obnove, financijsku podršku  u realizaciji ovog projekta Općini Sutivan obećao   je pružiti i Župan Splitsko-dalmatinske županije. Očekivani početak izvođenja radova sanacije krovišta je sljedeća kalendarska godina. U tijeku je izrada troškovnika, a po izradi istoga provesti će se postupak radi odabira izvođača radova na sanaciji. Prilikom izvođenja radova sanacije poštivati će se zahtjevi i upute konzervatora, budući da je zgrada u povijesnoj jezgri Sutivana.