021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U ovakvim zimskim danima kada bura i tramontana pokazuju svoju snagu vlasnici brodova u stivanskoj luci najsretniji su ako su im brodovi na suhome jer poznata je činjenica da je luka Sutivan izložena sjevernom vjetru što ugrožava sigurnost plovila kako zimi tako i za ljetnih nevera.

Mnoge će razveseliti vijest da je na tragu rješenja tog problema Općina Sutivan pokrenula rad na projektu: “Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan” u suradnji sa Lučkom upravom SDŽ-e čijom će se realizacijom produžiti glavni lukobran, proširiti obuhvat luke, povećati sigurnost postojećih i omogućiti dodatni broj prijeko potrebnih vezova.

Tvrtka Vitaprojekt d.o.o. izradila je Elaborat zaštite okoliša kako bi se procijenila potreba o izradi studije o utjecaju na okoliš. Tvrtka IGH započela je sa pripremno istražnim radovima na četiri lokacije budućeg zahvata.

Osim ostvarenja cilja postizanja veće sigurnosti postojećih i stvaranja novih vezova u stivanskoj luci posebno će se voditi računa o estetici, uklopljenosti u okoliš i poštivanju tradicije pri izvođenju projekta.

Idejnu skicu predviđenog zahvata možete pronaći ispod teksta.