021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je pokrenula javnu nabavu za projekt Park Lučica, koji će do početka turističke sezone urediti i opremiti jednu od najljepših plaža u Sutivanu. Cilj projekta je oživjeti ovu zelenu oazu i učiniti je još privlačnijom za posjetitelje i mještane. Procijenjeni trošak projekta je oko 110.000,00 eura. U nastavku možete pogledati opis ulaganja i 3d vizualizaciju projekta.

Predmet ovog projekta je uređenje i opremanje parka „Lučice“ u samom centru naselja Sutivan. Zahvat se nalazi na dijelu k.č.z. 1186, k.o. Sutivan, te se radi o proširenju uz glavnu prometnicu naselja – Rivu. Predmetni zahvat je uzdužan, postavljen u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Obuhvat je omeđen privatnim objektima sa svih strana osim sa sjeveroistočne strane koja je direktno vezana na prometnicu.
Svojim položajem i oblikom, predmetna lokacija predstavlja svojevrsni „trg“, mjesto okupljanja mještana Sutivana kao i njihovih gostiju u ljetnoj sezoni. Osim same povezanosti sa Rivom, zahvat je vezan i za obližnju plažu Lučice. Plaža je uska i uzdužna, ograničenog kapaciteta ljudi, te se predmetni zahvat nerijetko koristi kao produžetak plaže gdje kupači ostavljaju stvari, sunčaju se i druže.
Zatečeno stanje je dotrajalo i nereprezentativno, ograničenog načina korištenja, pretežno pokriveno zelenim otocima na kojima su nekada rasle palme i tamarisi, no koji su pod utjecajem prirodnih promjena i mehaničkih oštećenja propali. Tijekom vremena javni prostor se sve više počeo koristiti samo kao prilaz privatnim objektima, te izgubio svoj smisao. Ovom rekonstrukcijom, prostor će se „vratiti“ svim mještanima; kupačima, šetačima i prolaznicima, mještanima i ljetnim posjetiteljima. Stvoriti će se prostor dostupan svima, generator dobrih vibracija i opuštene atmosfere.

Osnovna ideja uređenja prostora počiva na simbolici drvored = plaža. Promatrajući plaže naselja, kojima Sutivan
obiluje, primjetno je da svaka od njih ima jednu zajedničku karakteristiku – drvored. Drvored je uvijek postavljen tako da oblikom prati i naglašava samo kupalište, a ujedno i stvara hladovinu. Pa tako, novouređeni javni prostor karakterizira drvored postavljen na granici puta/kolnika/šetnice i uvučenog „trga“, naglašavajući tako plažu i čineći hlad prema putu. Parterno uređenje obuhvata podijeljeno je u dva smjera – trg i obodna veza.

Trg je neposredno vezan na prometnicu sa kojom je usklađen visinskim kotama te sa kojom ima neometanu vezu.
Drvored, osim same ideje naglaska plaže, služi i kao prirodna barijera za vozila koja se kreću prometnicom, dajući tako sigurnost korisnika javnog prostora. Na trgu su smješteni svi potrebni urbani elementi prostora poput klupa, koševa za smeće, parkinga za bicikle i javne rasvjete. Podna površina je izvedena u nagibu potrebnim za otjecanje vode, te se planira izvesti od dekorativnog bijelog (ili sivog) betona obrade gornje hodne plohe brušenjem i četkanjem. Nijansu betona treba uskladiti sa prometnicom kako bi se i vizualno dobio dojam „proširenja prometnice“. Na jugozapadnom dijelu obuhvata, planiraju se dugačke AB jerule sa niskim zelenilom (sukulenti i grmovi) i ugrađenim klupama. Jerule također služe i za stvaranje barijere između javnog prostora i obodne veze koju pretežno koriste stanovnici susjednih građevina.

Obodna veza je formirana u svrhu pristupa privatnim objektima i savladavanja visinskih razlika. Projektirana je ravnim plohama i plohama u nagibu stvarajući kontinuiranu protočnu vezu dostupnu svima. Obrada gornje hodne plohe u kontrastu je sa trgom, te se planira od crveno pigmentiranog dekorativnog betona, naglašenog agregata i naglašene hrapave teksture.

ZELENE POVRŠINE
Planiraju se zelene površine u parteru, na spoju prometnice i trga i u novim betonskim jerulama. U podu se planira drvored od 6 stablašica po izboru projektanta arhitekture i hortikulture, dok se u jerulama planiraju niski grmovi i sukulenti. Planirane biljke trebaju biti otporne na posolicu i udare bure na predmetnom obuhvatu, te „samoodržive“, tj. sa što manjom potrebnom njegom. Jerule širine 140 cm se izvode od armiranog betona, ukupne visine od hodne površine trga od 80-90 cm ovisno o poziciji u sklopu obuhvata. Završetak zida je obrađen kamenim klupčicama sa prepustom i okapnicom u koje je ugrađena rasvjeta.
Minimalna visina planiranog drvoreda mora biti cca 3m kako bi omogućila neometana vizualna veza prema plaži i pogledu na more.

PODNE POVRŠINE
Podne površine se izvode od dekorativnog betona, različitog pigmenta i završne obrade. Zatečeno stanje se čisti od viška materijala, iskopava do projektirane visine nakon čega se priprema temeljno tlo zbijanjem, te se postavljaju potrebni podložni slojevi i betoniraju hodne površine. Sukladno tehničkoj dokumentaciji površina trga je projektirana kao zasječena u obodnu vezu, sa visinskom razlikom na jugozapadnoj strani od 15 – 75 cm. Podne površine se četkaju i bruse, te završno premazuju zaštitnim tekućinama za maksimalnu zaštitu poda.

RASVJETA
Obzirom na postojeću uličnu rasvjetu, u sklopu uređenja trga planira se ambijentalna rasvjeta. Postavljaju se niske samostojeće podne lampe, visine 80 cm i LED trake ugrađene u kamene poklopnice AB jerula. Podne lampe se postavljaju u zelenim površinama ispod planiranih stabala stvarajući i svjetlosnu putanju, te naglašavajući planirani drvored.

OPREMA
Osim klupa ugrađenih u AB jerule, planiraju se i dvije duge slobodnostojeće klupe. Korpus klupe je izvede od betona, brušenih i obrađenih površina prilagođenih sjedenju sa zakošenim rubovima i ugrađenim drvenim sjedištima na gornjoj plohi. Sjedišta trebaju biti od drva, bez razmaka između drvenih dijelova kako se nečistoće ne bi skupljale. Dimenzije klupe su 260 x 50cm. U sklopu zahvata predviđaju se i 3 koša za smeće, te 6 parkinga za bicikle.

Izradu Glavnog projekta sufinancirala je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  na čemu im od srca zahvaljujemo.