021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Nakon uređenja ulica Perića kala, Kale o Konguli, Općina Sutivan je pokrenula proces ponovnog kongulavanja ulice Put crikve i to u njenom najugroženijem dijelu na samom početku ulice. Po završetku postupka jednostavne nabave posao kongulavanja je dobila firma Viza projekt d.o.o. iz Splita s ukupnim iznosom od 126.609,00 kn. Postupak kongulavanja uključuje pažljivo skidanje postojećih kongula i čišćenja istih, ravnanje poda nakon skidanja postojećih slojeva, betoniranje armirano betonske podloge debljine 10 cm, zamjena postojećih vodovodnih cijevi i naravno vraćanje kongula po staroj šabloni. Završetak kongulavanja ove dionice ulice Put crikve je predviđen za sredinu travnja 2021. godine. Nastavak radova na prekongulavanju ostalih ulica je predviđen na jesen tekuće godine.