021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Održano je javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja DEKLEVA u prostorijama Hrvatske narodne knjižnice Antonio Rendić Ivanović u petak, 10.11.2017. s početkom u 18:00 h. Izlaganje je podnio izv. prof. art Nikola Popić, odgovorni voditelj izmjena i dopuna UPU-a Dekleva te se stavio svim nazočnima na raspolaganje za njihove upite i konstruktivne kritike.

Važna napomena: Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 16. studenog 2017. godine, na sljedeći način:

upisom u knjige primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana,

dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Sutivan ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Sutivan, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr.Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.