021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

SAŽETAK ZA JAVNOST

Sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sutivan, člankom 7. određeni su ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana koji obuhvaćaju:

 • Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13);
 • Usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13);
 • Utvrđivanje granica novih izdvojenih gospodarskih zona ugostiteljsko-turističke namjene, planiranih u Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije;
 • Donošenje novih UPU-a;
 • Izmjena i dopuna članaka Odredbi za provođenje PPU općine Sutivan.

 

Usklađenje sa Županijskim prostornim planom rezultiralo je promjenama oznaka za športsko-rekreacijsku namjenu unutar građevinskog područja naselja, umjesto oznake R1 za rekreacijsku namjenu u oznaku R2, Kupališta iz oznake R3 u UP i športski centar iz oznake R6 u R2.

 

Na površinama za razvoj i uređenje izvan naselja, promijenila su oznaku za kupališta iz R3 u PP, športski centar u R2 i R6.

 

U poglavlju 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju dodala se je državna cesta Milna-Sutivan-Supetar, luka nautičkog turizma Sutivan, zaobilaznica Sutivana, interventni helidrom i iskrcajno mjesto za prihvat ribe.

 

Ucrtane su i nove turističke zone, određene Županijskim prostornim planom, koje općinski plan mora preuzeti i to:

 • Turistička zona Golo brdo;
 • Turistička zona Junče ravan;
 • Turistička zona Oblučje;
 • Turistička zona Spila i

postojeća turistička zona Borak koja je Županijskim planom promijenila položaj i oblik.

 

Kako se nebi ponovila „apartmanizacija“ zgrada ogromnog volumena, donosi se tablice kojom se određuje odnos veličine parcele i površine za izgradnju kuće, po principu smanjenja površine za izgradnju kuće ako se povećava površina parcele.

TABLICA I

POVRŠINA

 GRAĐEVNE

 ČESTICE

 

TLOCRTNA POVRŠINA GRAĐEVINE KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNE

ČESTICE

kig

OD

 

 

DO NAJMANJA TLOCRTNA POVRŠINA NAJVEĆA TLOCRTNA POVRŠINA SREDNJA TLOCRTNA POVRŠINA
M2 M2 Min Max Min Max M2 Min% Max%
300 350 51,17 108,36 59,50 126,00 88,59 0,17 0,35
351 400 52,65 119,34 60,00 136,00 94,33 0,15 0,34
401 450 52,13 128,32 58,50 144,00 98,07 0,13 0,32
451 500 54,12 135,30 60,00 150,00 102,56 0,12 0,30
501 550 55,11 140,28 60,50 154,00 104,56 0,11 0,28
551 600 55,10 148,77 60,00 162,00 108,55 0,10 0,27
601 650 60,10 156,26 65,00 169,00 114,55 0,10 0,26
651 700 65,10 169,26 70,00 182,00 123,55 0,10 0,26
701 750 70,10 175,25 75,00 187,50 128,80 0,10 0,25
751 800 75,10 180,24 80,00 192,00 133,55 0,10 0,24
801 850 80,10 184,23 85,00 195,50 137,80 0,10 0,23
851 900 85,10 187,22 90,00 198,00 141,55 0,10 0,22
901 950 90,10 189,21 95,00 199,50 144,80 0,10 0,21
951 1000 95,10 190,2 100,00 200,00 147,55 0,10 0,20
1001 1050 100,10 190,19 105,00 199,50 149,80 0,10 0,19
1051 1100 105,10 199,69 110,00 209,00 157,05 0,10 0,19
1101 1150 110,10 209,19 115,00 218,50 164,30 0,10 0,19
1151 1200 115,10 207,18 120,00 216,00 165,55 0,10 0,18
1201 1250 120,10 216,18 125,00 225,00 172,55 0,10 0,18
1251 1300 125,10 212,67 130,00 221,00 173,05 0,10 0,17
1301 1350 130,10 221,17 135,00 229,50 179,80 0,10 0,17
1351 1400 135,10 229,67 140,00 238,00 186,55 0,10 0,17
1401 1450 140,10 238,17 145,10 246,50 193,30 0,10 0,17
1451 1500 145,10 246,67 150,00 255,00 200,05 0,10 0,17

 

 

Propisan je najveći broj od 6 stambenih jedinica u zgradama koje će se tek početi graditi.

 

 

Prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama, omogućena je izgradnja bazena površine do 40 m2 i slobodnostojećih ili sa zgradom  konstruktivno povezanih nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan tlocrtnih gabarita zgrade.

 

Propisana je mogućnost gradnje stambeno gospodarskih građevina unutar i izvan ZOP-a:

 

 • Pod stambenim i gospodarskim građevinama podrazumijevaju se građevine koje se za vlastite potrebe, a u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva, grade izvan građevinskog područja. Ove građevine moguće je graditi samo na površinama na kojima se obavlja djelatnost i koje su razgraničene kao poljoprivredno zemljište i označene za ovu namjenu u kartografskim prikazima „Korištenje i namjena površina“ i „Građevinska područja naselja“.
 • Mogućnost izgradnje ovih sadržaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom i stočarstvom, odnosno isključivo poljoprivredom u ZOP-u kao registriranom osnovnom djelatnošću, na površinam od najmanje 30.000 m2 (3 ha) u ZOP-u i na površinama od najmanje 10.000 m2 (1 ha) izvan ZOP-a.
 • Stambene i gospodarske građevine u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. U stambenim građevinama ovih cjelina mogu se pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma.
 • Građevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, unutar ZOP-a, mogu se graditi prema kriterijima:
 • ove građevine mogu imati najviše prizemlje ukupne površine do 400 m2 građevinske brutto površine (najveće visine do 5,0 ) i/ili potpuno ukopani podrum do 1.000 m2 građevinske brutto površine, a moraju biti udaljene najviše 100 m od obalne crte;
 • ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina ukupno odgovarajuće površine;
 • odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi i zasađene trajnim nasadima (maslina, vinova loza i sl.) u površini od najmanje 70 % ukupne površine obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i seljačkog domaćinstva za pružanje ugostiteljsko turističke usluge. Ove površine i građevine ne mogu se prenamijeniti u drugu namjenu.
  • Gospodarske građevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva (izvan ZOP-a), mogu se graditi prema slijedećim kriterijima:
 • na površinama od 1 do 3 ha mogu imati prizemlje ukupne površine do 100 m2 građevinske brutto površine (najveće visine do 5 m) i/ili potpuno ukopani podrum do 100 m2 građevinske brutto površine;
 • na površinama preko 3 ha mogu imati prizemlje ukupne površine do 100 m2 građevinske brutto površine (najveće visine do 5 m) i/ili potpuno ukopani podrum do 100 m2 građevinske brutto površine;
 • najmanja udaljenost ovih građevina od granice susjedne parcele iznosi 10,0 m.
  • Stambene građevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva (izvan ZOP-a) mogu se graditi prema slijedećim kriterijima:
 • može se izgraditi samo jedna stambena građevina;
 • stambene građevine se moraju graditi kao jedinstvene građevine i ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina ukupno odgovarajuće površine;
 • stambene građevine ne mogu se graditi zasebno bez gospodarskih građevina i ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 10 m od susjedne parcele;
 • katnost stambenih građevina može biti najviše prizemlje, najveća tlocrtna brutto površina građevine je 100 m2.

 

Propisan je i način gradnje poljskih kućica kao i mogućnost gradnje cisterni za vodu zapremine do 27 m3, bez građevinske dozvole:

 

Poljske kućice. Omogućava se na poljoprivrednom zemljištu izgradnja poljske kućice kao građevine za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) maksimalne  brutto tlocrtne površine 20 m2 na čestici zemljišta koja je planom razgraničena kao poljoprivredna, najmanje površine 4000 m(uz uvjet da se na njemu aktivno obavlja poljoprivredna djelatnost – prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo). Katnost ovih građevina je prizemlje i kosi krov. Ove građevine ne mogu imati priključak na komunalnu infrastrukturu. Minimalna udaljenost od međa je 3 m. Poljske kućice se ne mogu graditi na udaljenosti od mora obalne crte manjoj od 1000 m.

Poljska kućica mora biti građena na način da:

 1. bude smještena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljoprivrednog zemljišta;
 2. bude udaljena najmanje 10m od županijske i 5m od ostalih cesta,
 3. treba koristiti lokalne materijale i treba biti izgrađena po uzoru na tradicijsku gradnju;
 4. visina do vijenca ne može biti viša od 2,40 m od najniže kote terena uz građevinu;
 5. preporuča se dvostrešan krov nagiba između 20 23° i 30°;
 6. pokrov treba izvesti na tradicijski način (kamenim pločama ili kupom kanalicom), sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom građevine, na kosom terenu obvezno usporedno sa slojnicama terena.

Izvan građevinskih područja, a na poljoprivrednom ili drugom zemljištu (osim u zaštitnom pojasu cesta, na udaljenosti od groblja i građevinskih područja manjoj od 200 m, te najmanje 1000 m od mora), dopušta se i izgradnja privremenih objekata u funkciji poljoprivrede (staklenici, plastenici i slični objekti) maksimalne visine 3 m. Minimalna udaljenost ovih objekata od ruba čestice je jednaka visini objekta.

Bez građevinske dozvole moguće je, a u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, na poljoprivrednim površinama graditi cisterne za vodu zapremine do 27 m3.

 

U poglavlju Zaštita kulturno povijesnih cjelina upisana su nepokretna kulturna dobra prema listi Ministarstva kulture i određene zone A i B kulturno povijesne cjeline Sutivana. U tekstualnom dijelu propisani su uvjeti i mjere zaštite povijesnih naselja i dijelova naselja i sustav mjera zaštite u zoni A i zoni B. Također, utvrđene su mjere zaštite arheoloških lokaliteta i mjere zaštite kultiviranog krajolika.

 

U poglavlju Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, propisana je zaštita od štetnog djelovanja voda.

Kroz mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, obrađeni su posebni uvjeti građenja te mjere posebne zaštite.

 

Za građevine izgrađene izvan naselja propisan je način i mogućnost rekonstrukcije unutar postojećih gabarita.

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan

 

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja općine Sutivan provedena je sukladno čl. 96., 97., 98., 99.,100., 101., 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13). Nakon što je općinski načelnik utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan, dana 13. 12. 2016. javno se oglasilo održavanje javne rasprave.

 

Javna rasprava oglašena je u listu Slobodna Dalmacija 16. 12. 2016. godine, na oglasnoj ploči Općine Sutivan i na službenoj internet stranici općine Sutivan.

U tekstu objave javne rasprave utvrđeno je da će javni uvid u Izmjene Plana trajati od 27. 12.  2016. do 12. 01. 2017. u Vijećnici općine Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1, svakim radnim danom od 9 do 11 sati. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan bio je objavljen i na službenoj internet stranici Općine Sutivan za vrijeme trajanja Javnog uvida.

Javno izlaganje održalo se 09. 01. 2017. u 10:30 sati u Domu kulture, Kala o konguli 2/1.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Plan bilo je moguće dati do kraja trajanja javne rasprave, do 12. 01. 2017. godine.

 

Posebnom obavijesti o javnoj raspravi pozvani su slijedeći sudionici u javnoj raspravi:

 

 1. HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE

Središnji ured, Odjel za razvoj i planiranje

Vončinina 3

10000 Zagreb

 1. Hrvatske ceste, d.o.o.

Tehnička ispostava Split

Ruđera Boškovića 22

21000 Split

 1. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE-Split

Ruđera Boškovića 22

21000 Split

 1. VODOVOD BRAČ

Mladena Vodanovića 23

21400 Supetar

 1. HRVATSKE VODE

Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje dalmatinskih slivova

Vukovarska 35

21000 Split

 1. MUP – PU SPLITSKO-DALMATINSKA

Sektor civilne zaštite

Trg hrvatske bratske zajednice 9

21000 Split

 1. HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb

DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja

Poljička cesta bb, 21000 Split

 1. HEP – PRIJENOS d.o.o. Zagreb

Prijenosno područje Split

Ljudevita Posavskog 5

21000 Split

 1. HT-TKC SPLIT, Odjel razvoja

Sinjska 4

21000 Split

 1. T-MOBILE d.o.o. Sektor za planiranje i izgradnju

Ulica Grada Vukovara 23

10000 Zagreb

 1. VIP-NET d.o.o.

Lička 12,

21000 Split

 1. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Županijski zavod za prostorno uređenje

Bihaćka 1

21000 Split

 1. MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova 1

21000 Split

 1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

Runjaninova 2

10000 Zagreb

 

U knjizi mišljenja, prijedloga i primjedbi na Plan upisano je 12 primjedbi. Od toga 4 primjedbe nisu jasno napisane, ali kako su kasnije isti zahtjevi poslani poštom s jasnijim tekstom, odgovoreno je na te primjedbe. Jedna primjedba nije potpisana niti je napisana adresa pa ta primjedba nije razmatrana. Primjedbe Nandora Olaha su razložene u tri primjedbe i jedna od tri primjedbe se ne odnosi na Plan.

Nisu razmatrane primjedbe iz knjige primjedbi zbog nejasnog zahtjeva:

 1. Mira Mrduljaš
 2. Marija Jurin
 3. Dinka Tripović

 

Prihvaćene su slijedeće primjedbe:

 1. Josip Lukšić
 2. Tonči Zuanić
 3. Tomislav Vukman
 4. Matko Radolfi
 5. Miho Škara
 6. Jerko Lamut
 7. Matko Tonšić
 8. Budimir Jutronić
 9. Katja Gale
 10. Mario Barać, Đuro Goić
 11. Božen Lukšić
 12. Goran Miloš
 13. Božen, Mate i Tonči Ivanović
 14. Srđan Lukač, Konzalting d.o.o. Split
 15. Luce Terza
 16. Bepina Lukšić, Jerry Jutronić, Vanja Jelenić i Žarko Milošević
 17. Zora Salapić
 18. Ante Ivanović
 19. Bogdan Bulić
 20. Nikita i Franjo Mlinac
 21. Bepina Lukšić
 22. Meri Katalinić i Pavle Ivanović
 23. Mandalena Čule
 24. Ivan Nižetić
 25. Ante Grubšić

 

Nisu prihvaćene ili su djelomično prihvaćene slijedeće primjedbe:

 1. Mandalena Čule

Djelomično je prihvaćena primjedba kojom se traži da se pri izradi Plana vodi briga o zahtjevima ljudi koji na otoku zaista rade i žive i imaju svoju djedovinu.

Obrazloženje: Kroz izradu Plana se vodila briga o ljudima koji žive i rade na otoku, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Županijskim prostornim planom s kojim se ovaj Plan usklađuje i svim drugim zakonima Republike Hrvatske, ne dijeleći pri tome ljude na Bračane i ostale.

 

 1. Mandalena Čule

Nije prihvaćena primjedba kojom traži da se na poljoprivrednom zemljištu dozvoli gradnja manjeg objekta bez obzira na udaljenost od mora.

Obrazloženje: Primjedba nema uporište u Županijskom prostornom planu s kojim se ovaj Plan usklađuje pa stoga nije mogla biti prihvaćena.

 

 1. Tonči Zuanić, Miće Jutronić, Anica Jurjević, Boris Lukšić, Lea i Pavle Ivanović

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Mira Mrduljaš

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Božena Gospodnetić Maroević

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Mladen Brtičević

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Dinka Tripović

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Marija Jurin

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Tonči Ljubetić, Marija Lukšić Jakšić

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje.

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Jasna Rumora

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži uvrštenje parcela u građevinsko područje površine za razvoj i uređenje izvan naselja, gospodarska namjena, ugostiteljsko turistička, T2 .

Obrazloženje: Izdvojene građevinske zone takve namjene trebaju najprije biti ucrtane u Županijski prostorni plan, a nakon toga se ucrtavaju u Prostorni plan uređenja općine Sutivan. Kako su u pripremi Izmjene i dopune prostornog plana Županije Splitsko-dalmatinske, trebate se obratiti općini Sutivan sa željom i programom da se ta zona (T2) uvrsti u Županijski prostorni plan ili izravno u Županijski zavod za prostorno planiranje u Splitu.

 

 1. „Profil inox“ d.o.o.

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži prenamjena područja ugostiteljsko turističke namjene (T1) koja je unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Sutivan.

Obrazloženje: Stav općine je da se zadrži ova zona za planiranu namjenu (T1).

 

 1. Mirjana i Joško Dvornik

Nije prihvaćena primjedba kojom se traži prenamjena područja ugostiteljsko turističke namjene (T1) koja je unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Sutivan. Predlaže se da se zona prenamjeni u zonu individualne stambene gradnje ili u mješovitu zonu pretežito stambenu, na način da se postojeća zona T1 smanji napola ili barem za trećinu/četvrtinu, uzdužno u smjeru sjever-jug, barem za dva reda parcela (uključujući i njihovu)jer je taj red parcela najbliži postojećoj stambenoj zoni.

Obrazloženje: Stav općine je da se zadrži ova zona za planiranu namjenu (T1).

 

 1. Koviljka Ishida

Primjedba nije prihvaćena.

Iz razloga malih dimenzija a velike nepravilnosti čestice u području Vičja luka, nije moguće ostvariti minimalnu Planom propisanu kvadraturu za osnovnu stambenu građevinu. Predlaže se da se napravi iznimka za male građevinske čestice, ne veće od 350 m2, a koja je izrazito razgranata, dugačka ili uska, da u tom slučaju udaljenost osnovne građevine bude manja od propisane ali ne manja od 30 %.

 

Drugi prijedlog je da se tekst čl. 46 Plana dopuni tako da …Odstupanje se odobrava nakon upoznavanja s lokalnim uvjetima i posebnim obilježjima lokacije kroz postupak izrade obaveznih dokumenata određenih za provođenje zahvata u prostoru, uz ocjenu temeljem slijedećih kriterija:

 1. Odstupanje nije značajno…
 2. Odstupanjem se ne mijenja maksimalni BRP stambene namjene…
 3. Odstupanje neće negativno utjecati na zdravlje i sigurnost
 4. Teškoća zbog pridržavanja dotične odredbe je specifična samo za taj slučaj…
 5. Teškoća zbog koje se traži odstupanje nije posljedica akcije vlasnika…
 6. Odstupanje neće narušiti ista prava susjednih vlasnika nekretnina…
 7. Odstupanje nije u suprotnosti s važećim zakonima…

 

Trećim prijedlogom se predlaže dopuna čl. 47. Plana:

Minimalna udaljenost osnovne građevine od rubova čestice do 30 % manja od minimalno propisane ovim Planom ako se radi o građ. čestici specifičnog oblika (razgranatoj, dugoj ili uskoj) i veličini manjoj od 350 m2.

Četvrtim prijedlogom se predlaže dopuna čl. 50. Plana:

PPU općine Sutivan utvrđuje da se elementi ovih odredbi za provođenje kojima se određene mjere ne propisuju već samo preporučuju kao i gdje se iznimno omogućuje odstupanje ili prilagođavanje osnovnih odredbi, provode na način da podnositelj zahtjeva za dokumente dozvola za izvođenje zahvata u prostoru, odnosno izrađivač dokumenta prostornog planiranja treba u prijedlogu planskih rješenja obrazložiti razloge nepoštivanja određene preporučene mjere ili korištenje iznimnog odstupanja.

Obrazloženje: Vaša parcela je na žalost, kako i sami tvrdite, izuzetno uska i neobičnog oblika da se na njoj  može izgraditi planom utvrđena stambena građevina minimalne veličine.

 

 1. Žarko Milošević

Primjedba nije prihvaćena.

 1. Traži da se poštuje Županijski prostorni plan i navedu tamo navedena kulturna dobra navedu i Izmjenama i dopunama prostornog plana Sutivana.

Obrazloženje: Prilikom izrade Plana zatražilo se od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, dostava podataka i smjernica od značaja za izradu Izmjena i dopuna PPU općine Sutivan (kao i od svih ostalih javnopravnih tijela). Tom prilikom dobijen je podatak da su na području općine Sutivan slijedeća kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara RH:

 • Crkva sv. Ivana i temelji ranokrščanske crkve
 • Crkva sv. Roka
 • Crkva Uznesenja Marijina
 • Kula Marijanović
 • Ljetnikovac J. Kavanjina
 • Mlin na vjetar
 • Sklop kuća Ilić
 • Zgrada općine
 • Antički brodolom

 

Ove podatke možete provjeriti na veb starnicama Ministarstva kulture.

 

 1. Traži se da se krivo upisani broj smještajnih kapaciteta za izdvojeno građevinsko područje (izvan naselja) ugostiteljsko turističke namjene T2 – Borak, ispravi na 750, i da se zona poveća na k.č. 2479/1/2, 2481 i 2482, kako bi imala, županijskim prostornim planom određenu površinu od 12,10 ha.

Primjedba je djelomično prihvaćena.

Obrazloženje: Vaša primjedba prihvaća se u dijelu koji se odnosi na Županijskim planom određeni maksimalni kapacitet zone od 750 kreveta. Dio Vaše primjedbe koji se odnosi na povećanje zone Borak se ne prihvaća jer ona već sada ima maksimalno dozvoljenu površinu od 12,10 ha.

 

 1. Traži da se ucrtaju akvaparkovi (R3) koji su za Sutivan određeni u Županijskom prostornom planu.

Primjedba nije prihvaćena

Obrazloženje: U Županijskom prostornom planu akvaparkovi imaju oznaku R5 i planiran je samo jedan akvapark i to u Dugopolju. U primjedbi priložena tablica Vam pokazuje da su na području Sutivana planirani športsko rekreacijski centri (R2) i to Južno od Grgine luke i Likva, te športsko zabavni centar (R3) Jug i svi su ucrtani u ovaj Plan.

 

 1. Korišteni su zastarjeli klimatski i statistički podaci prilikom izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sutivan i treba ih dopuniti.

 

Primjedba nije prihvaćena

 

Obrazloženje: Za potrebe izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sutivan napravljena je 2016. godine strategija razvoja, tako da su sve strateške odluke donesene na temelju relevantnih podataka. Stari podaci koje u primjedbi spominjete su iz još uvijek važećeg Prostornog plana općine Sutivan. Kako ste mogli vidjeti u Obrazloženju i Provedbenim odredbama ovog Plana, zadržan je svugdje postojeći tekst (crna boja slova) a izmjene su označene crvenom bojom.

 

 1. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih zbivanja, gotovo da nisu obrađene u Planu. Traži se ucrtavanje u zaseban plan svih protupožarnih putova i protupožarnih barijera. Traži se prikazivanje rješenja opskrbe vodom u iznimnim uvjetima.

 

Primjedba nije prihvaćena

 

Obrazloženje: Planom su obrađene  mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, potanko opisane u čl. 39. Odredbi za provođenje Plana, označene crvenim slovima, naslovljenim : Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti – posebni uvjeti građenja te mjere posebne zaštite, u skladu sa zahtjevom Ministarstva unutarnjih poslova RH.

 

 1. Traži se prikaz slobodnog pristupa obali.

 

Primjedba nije prihvaćena

 

Obrazloženje: Planom se ne zabranjuje niti ne omogućava slobodan pristup obali. Ako mislite na propisane koridore kojima se omogućuje nesmetan pristup obali kad je riječ o izdvojenim građevinskim područjima – ugostiteljstko – turističkim zonama, one se određuju u detaljnijim planovima (urbanističkim planovima uređenja).

 

 1. U očuvanju kulturne i prirodne tradicije u prostornom planu nisu obuhvaćene bunje, suhozidi, gomile, pjoveri it.d.. Molim za dopunu.

 

Primjedba nije prihvaćena

 

Obrazloženje: kroz Mjere zaštite kultiviranog krajolika, posebna pozornost se posvetila

građevinama koje spominjete. Gomile i suhozidi predstavljaju spomenik ljudskom radu i ne

smiju se koristiti kao rudno bogatstvo za proizvodnju tucanika ili drugih oblika tehničkog drobljenog

kamena, neovisno o tome da li se nalaze izvan ili unutar građevinskih područja.

 

 1. Nandor Olah
 2. Pored svih zalaganja autora izrade prijedloga Plana nije prihvatljivo da se koriste podaci iz 2001. godine u 2017. godini.

 

Primjedba nije prihvaćena.

 

Obrazloženje: Za potrebe izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sutivan napravljena je 2016. godine strategija razvoja, tako da su sve strateške odluke donesene na temelju relevantnih podataka. Stari podaci koje u primjedbi spominjete su iz još uvijek važećeg Prostornog plana općine Sutivan. Kako ste mogli vidjeti u Obrazloženju i Provedbenim odredbama ovog Plana, zadržan je svugdje postojeći tekst (crna boja slova) a izmjene su označene crvenom bojom.

 

 1. Nedostaje prikaz Odvodnja otpadnih voda i Uvjeti korištenja.

 

Primjedba nije prihvaćena.

 

Obrazloženje: Satavni dio Prijedloga izmjena i dopuna PPU općine Sutivan su i kartografski prikazi koje navodite da nedostaju a koji su bili izloženi za vrijeme trajanja javne rasprave.

 

 1. Poslije donošenja Plana bilo bi poželjno izraditi i donijeti Programe sanacije i izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska mreža kao i mreža telekomunikacije)

 

Primjedba se ne odnosi na Plan

 

Obrazloženje: S idejom izrade Programa sanacije, nakon donošenja Plana, najbolje da se javite općinskoj upravi.

 

 

 

 

Odgovorni voditelj Plana:                              Općinski načelnik:

 

Izv.prof.art. Nikola Popić, dipl.ing.arh.          Ranko Blažević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije

Matice hrvatske 15

21000 Split

 

 

Republika Hrvatska

Županija Splitsko-dalmatinska

Općina Sutivan

Trg Dr. Franje Tuđmana 3

21312 Sutivan

 

U Splitu, 23. 01. 2017.

 

Predmet: Obrazloženje mišljenja, prijedloga i primjedbi te očitovanje javnopravnih tijela

određenim posebnim propisima na Prijedlog Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban, Podstrana

 

Poštovani,

 

Dostavljamo vam obrazloženje mišljenja, prijedloga i primjedbi te očitovanje javnopravnih tijela određenih posebnim propisima na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan, radi izrade Izvješća o javnoj raspravi.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Odgovorni voditelj Plana:                                                                                         Dekan:

 

 

Izv.prof.art. Nikola Popić, dipl.ing.arh.                      Izv.prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

 

 

 1. Vodovod i kanalizacija

 

Uvidom u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan, a u postupku javne rasprave, od strane „Vodovod Brač“ d.o.o. Supetar, zahtjeva se da se u Provedbene odredbe dOda slijedeći tekst:

Brački vodovod je dio regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Šolta-Hvar (Vis). Voda se zahvaća u zasunskoj komori HE Zakučac, a obrađuje na uređaju za kondicioniranje pitke vode (UKPV) Zagrad, koji se nalazi na koti 235,6 m.n.m. Izgrađeni kapacitet uređaja je 3×20 l/sek (tri filtarska polja) tj. 630 i/sek, a planirani je kapacitet 1.050 l/sek.

UKPV je objekt koji je u suvlasništvu vodoopskrbnih poduzeća te svako područje ima od ukupnog kapaciteta od 630 l/sek, rezevirane slijedeće količine:

 • Omiš 250 l/sek
 • Brač 207 l/sek
 • Hvar (Vis) 143 l/sek
 • Šolta 30 l/sek

 

 1. Vodovod Brač na uređaju za kondicioniranje pitke vode nema rezervnih količina, tj u danima maksimalne potrošnje Qsr.dn. iznosi oko 207 l/sek.

Otoci se opskrbljuju gravitacijski putem podmorskih cjevovoda koji se spajaju na glavni dovodni cjevovod na lokaciji priko u Omišu. Podmorski cjevovodi su profila jedan DN 170 mm, dva cjevovoda DN 202 mm i jedan cjevovod DN 388 mm.

Njihove dužine su 8.100 m. U periodu vršne potrošnje ljeti gravitacijski dotok nije dostatan, te se stavlja u pogon procrpnica Trstena koja je smještena na Braču na mjestu izlaza podmorskih cjevovoda iz mora. Gravitacijski kapacitet podmorskih cjevovoda je 280 l/sek, radom procrpnice kapacitet se povećava na 380 l/sek. Voda se dalje dovodi kopnenom dionicom cjevovoda DN 488 mm L=840 m do centralne vodospreme VS Brač koja se nalazi na koti dna 146,24 m.n.m. i čija je zapremina 2×2000 m3.

U posljednjih nekoliko godina potrošnja vode otoka (Brač, Hvar i Šolta) je u porastu, tako da se u danu maksimalne potrošnje sa Zagrada povlačilo Qsr.dn. 341 l/sek. Kako je ukupni kapacitet dotoka 380 l/sek, postoji rezerva vode od 39 l/sek koja se može smatrati operativnom rezervom u slučaju incidentnih situacija u sustavu (ispad pojedinih objekata iz sustava, ispad struje, relativno manja puknuća cjevovoda).

 

 1. Da bi se osigurale dodatne količine potrebno je izvršiti dogradnju uređaja Zagrad, te povećati dotok vode na Brač (utvrđeno u Koncepcijskom rješenju vodoopskrbe građevinskih zona na području općine Nerežišća Infraprojekt d.o.o., Split T.D. 16/15).

 

Iz vodospreme Brač voda se distribuira u tri pravca:

 • Prema istoku ISTOČNI MAGISTRALNI OGRANAK DN 250-150 mm duljine oko 41.700 m;
 • Prema zapadu ZAPADNI MAGISTRALNI OGRANAK DN 400-150 mm duljine oko 27.300 m;
 • Prema jugu JUŽNI MAGISTRALNI OGRANAK DN 450-400 mm duljine oko 18.400 m.

 

Opskrba područja se osigurava gravitacijski iz vodosprema koje su smještene uz magistralne ogranke, te putem nekoliko crpnih stanica kojima se voda dovodi do vodosprema područja koja su smještena na višim kotama.

Prema otoku Hvaru su položeni podmorski cjevovodi DN 202 mm i DN 366 mm, te prema Šolti jedan podmorski cjevovod DN 202 mm.

 

Do osiguranja uvjeta navedenih u točkama A i B nije moguće na postojeći vodoopskrbni sustav spajanje novih građevinskih zona na području općine Sutivan.

 

U obilaznici Sutivana planira se vodoopskrbni cjevovod profila 150 mm, a koji ćeosigurati kvalitetniju vodoopskrbu područja Sutivan zapad.

 

Za potrebe vodoopskrbe poslovne zone Paklenica planira se na koti cca 105 m.n.m. procrpna stanica uz njenu zapadnu granicu, a na koti 145 do 160 m.n.m. istočno od zone planira se vodosprema volumena 200 m3.

Vodoopskrbne cjevovode potrebno je postavljati u javno-prometnim površinama.

 

Planira se ukidanje vodosprema Martinovica.

 

 1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana, Split

 

Traži se u ubacivanje članka u Odredbama za provođenje plana koji obrađuje problematiku „Uređenja voda i zaštitu vodnog režima“. Tekst koji prilažu već je sastavni dio članka 38. Provedbenih odredbi jer je dobijen ranije prilikom traženja zahtjeva od javnopravnih tijela.

 

 1. HEP – ODS Supetar

 

Traži se poštivanje određenih normi HEP-ODS, i označavanje nekih neoznačenih EE objekata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

 

 1. Primjedba Josipa Lukšića, Sv. Ivana 19, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Tonča Zuanića, M. i Đ. Goića

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Tomislav Vukmana, Dugopolje

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Matka Radolfija, A. Stepinca 8, Sutivan i Mihe Škare, Put sv. Roka 1, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Mihe Škare, Put sv. Roka 1, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Jerka Lamuta, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti (SD).

 

 1. Primjedba Matka Tonšića, Ive Marinkovića 4, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti.

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti (SD).

 

 1. Primjedba Budimira Jutronića, Sunčana 7, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 

 

 

 1. Primjedba Katje Gale

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Maria Barača i Đure Goića, Pražnica 26 A, 21424 Pražnica

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti (SD).

 

 1. Primjedba Božena Lukšića, Obala kralja Tomislava 25, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 1 ha (10.000 m2) izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Gorana Miloša, Zvaniška 9, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 

 

 

 1. Primjedba Božena Ivanovića, Vladimira Nazora 14, Sutivan, Mate i Tonča Ivanovića Put Spoizbande 13, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Srđana Lukača, Konzalting o.o. Papandopulova 7, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Luce Terze, Mola bonda 14, 21404 Ložišća

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Bepine Lukšić, Jerrya Jutronića, Vanje Jelenić i Žarka Miloševića

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 

 

 

 1. Primjedba Zore Salapić, Gradišćanskih hrvata 13, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Ante Ivanovića, Ive Marinkovića 3, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Bogdana Bulića

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Nikite i Franje Mlinca

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Bepine Lukšić, Stivanskih antifašista 3, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Meri Katalinić i Pavla Ivanovića

 

Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Primjedba Mandalene Čule, Put Gaja 18, Supetar

 

 1. Traži se uvrštenje parcela u područja u kojima se omogućuje izgradnja stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti (SD).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Prema članku 113. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i na temelju ovog Plana, moguća je izgradnja takvih građevina unutar Zaštićenog obalnog područja na parcelama veličine 3 ha (30.000,00 m2), odnosno 10.000 m2 izvan ZOP-a. Prema kriterijima utvrđenim ovim Planom, vaše parcele se nalaze u području određenom za takvu vrstu djelatnosti.

 

 1. Traži se da se pri izradi Plana vodi briga o zahtjevima ljudi koji na otoku zaista rade i žive i imaju svoju djedovinu.

 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća

 

Obrazloženje: Kroz izradu Plana se vodila briga o ljudima koji žive i rade na otoku, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Županijskim prostornim planom s kojim se ovaj Plan usklađuje i svim drugim zakonima Republike Hrvatske, ne dijeleći pri tome ljude na Bračane i ostale.

 

 1. Traži se da se na poljoprivrednom zemljištu dozvoli gradnja manjeg objekta bez obzira na udaljenost od mora.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Vaša primjedba nema uporište u Županijskom prostornom planu s kojim se ovaj Plan usklađuje pa stoga nije mogla biti prihvaćena.

 

 1. Primjedba Tonča Zuanića, Miće Jutronića, Anice Jurjević, Borisa Lukšića, Lea i Pavla Ivanovića, Sutivan

 

Traži se uvrštenje parcela u građevinsko područje.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Mire Mrduljaš, Kralja Zvonimira 24, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcela u građevinsko područje.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Božene Gospodnetić Maroević,

 

Traži se uvrštenje parcela u građevinsko područje naselja.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Mladena Brtičevića, Mosećka 50 A, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcele u građevinsko područje naselja.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Dinke Tripović, Mosećka 24, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcele u građevinsko područje.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Marije Jurin, Jurini puti 1, 21404 Ložišća

 

Traži se uvrštenje parcele u građevinsko područje.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Tonča Ljubetića, Otona Postružnika 11, Supetar, i Marije Lukšić Jakšić, Hrvatskih velikana 26/A, Supetar

 

Traži se uvrštenje parcela u građevinsko područje.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prema zakonu i Prostornom planu Županije Splitsko-dalmatinske, građevinska područja naselja mogu se povečavati tek nakon što se izgradi 80 % površine naselja za 20 % izgrađene površine. Kako taj uvjet nije ispunjen, nije moguće povečati građevinsko područje.

 

 1. Primjedba Jasne Rumora, Vukovarska 173, 21000 Split

 

Traži se uvrštenje parcela u građevinsko područje površine za razvoj i uređenje izvan naselja, gospodarska namjena, ugostiteljsko turistička, T2 .

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Izdvojene građevinske zone takve namjene trebaju najprije biti ucrtane u Županijski prostorni plan, a nakon toga se ucrtavaju u Prostorni plan uređenja općine Sutivan. Kako su u pripremi Izmjene i dopune prostornog plana Županije Splitsko-dalmatinske, trebate se obratiti općini Sutivan sa željom i programom da se ta zona (T2) uvrsti u Županijski prostorni plan ili izravno u Županijski zavod za prostorno planiranje u Splitu.

 

 1. Primjedba Profil inoxo.o., 4. Gardijske brigade 37, Kamen, 21000 Split

 

Traži se prenamjena područja ugostiteljsko turističke namjene (T1) koja je unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Sutivan.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Stav općine je da se zadrži ova zona za planiranu namjenu (T1).

 

 1. Primjedba Mirjane Dvornik i Joška Dvornika, Put sv. Lovre 55 A, 21000 Split

 

Traži se prenamjena područja ugostiteljsko turističke namjene (T1) koja je unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Sutivan. Predlaže se da se zona prenamjeni u zonu individualne stambene gradnje ili u mješovitu zonu pretežito stambenu, na način da se postojeća zona T1 smanji napola ili barem za trećinu/četvrtinu, uzdužno u smjeru sjever-jug, barem za dva reda parcela (uključujući i njihovu)jer je taj red parcela najbliži postojećoj stambenoj zoni.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Stav općine je da se zadrži ova zona za planiranu namjenu (T1).

 

 

 

 

 • Primjedba Ivana Nižetića, 21000 Split

 

Traži se označavanje dijela građevinskog područja naselja u Vičjoj luci kao Uređeni dio neizgrađenog građevinskog područja (osiguran prilaz s prometne površine i priključenje na kompletnu komunalnu infrastrukturu).

 

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: Kako je riječ o, u primjedbi opisanom, uređenom dijelu neizgrađenog građevinskog područja, u ovom Planu će se tako označiti ovo područje.

 

 1. Primjedba Koviljke Ishida, Radićeva 30, 10000 Zagreb

 

Iz razloga malih dimenzija a velike nepravilnosti čestice u području Vičja luka, nije moguće ostvariti minimalnu Planom propisanu kvadraturu za osnovnu stambenu građevinu. Predlaže se da se napravi iznimka za male građevinske čestice, ne veće od 350 m2, a koja je izrazito razgranata, dugačka ili uska, da u tom slučaju udaljenost osnovne građevine bude manja od propisane ali ne manja od 30 %.

 

Drugi prijedlog je da se tekst čl. 46 Plana dopuni tako da …Odstupanje se odobrava nakon upoznavanja s lokalnim uvjetima i posebnim obilježjima lokacije kroz postupak izrade obaveznih dokumenata određenih za provođenje zahvata u prostoru, uz ocjenu temeljem slijedećih kriterija:

 1. Odstupanje nije značajno…
 2. Odstupanjem se ne mijenja maksimalni BRP stambene namjene…
 3. Odstupanje neće negativno utjecati na zdravlje i sigurnost
 4. Teškoća zbog pridržavanja dotične odredbe je specifična samo za taj slučaj…
 5. Teškoća zbog koje se traži odstupanje nije posljedica akcije vlasnika…
 6. Odstupanje neće narušiti ista prava susjednih vlasnika nekretnina…
 7. Odstupanje nije u suprotnosti s važećim zakonima…

 

Trećim prijedlogom se predlaže dopuna čl. 47. Plana:

Minimalna udaljenost osnovne građevine od rubova čestice do 30 % manja od minimalno propisane ovim Planom ako se radi o građ. čestici specifičnog oblika (razgranatoj, dugoj ili uskoj) i veličini manjoj od 350 m2.

Četvrtim prijedlogom se predlaže dopuna čl. 50. Plana:

PPU općine Sutivan utvrđuje da se elementi ovih odredbi za provođenje kojima se određene mjere ne propisuju već samo preporučuju kao i gdje se iznimno omogućuje odstupanje ili prilagođavanje osnovnih odredbi, provode na način da podnositelj zahtjeva za dokumente dozvola za izvođenje zahvata u prostoru, odnosno izrađivač dokumenta prostornog planiranja treba u prijedlogu planskih rješenja obrazložiti razloge nepoštivanja određene preporučene mjere ili korištenje iznimnog odstupanja.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Vaša parcela je na žalost, kako i sami tvrdite, izuzetno uska i neobičnog oblika da se na njoj  može izgraditi planom utvrđena stambena građevina minimalne veličine.

 

 

 1. Primjedba Žarka Miloševića, Put luga 12, Sutivan

 

 1. Traži se da se poštuje Županijski prostorni plan i navedu tamo navedena kulturna dobra navedu i Izmjenama i dopunama prostornog plana Sutivana.

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Prilikom izrade Plana zatražilo se od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, dostava podataka i smjernica od značaja za izradu Izmjena i dopuna PPU općine Sutivan (kao i od svih ostalih javnopravnih tijela). Tom prilikom dobijen je podatak da su na području općine Sutivan slijedeća kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara RH:

 • Crkva sv. Ivana i temelji ranokrščanske crkve
 • Crkva sv. Roka
 • Crkva Uznesenja Marijina
 • Kula Marijanović
 • Ljetnikovac J. Kavanjina
 • Mlin na vjetar
 • Sklop kuća Ilić
 • Zgrada općine
 • Antički brodolom

 

Ove podatke možete provjeriti na veb starnicama Ministarstva kulture.

 

 1. Traži se da se krivo upisani broj smještajnih kapaciteta za izdvojeno građevinsko područje (izvan naselja) ugostiteljsko turističke namjene T2 – Borak, ispravi na 750, i da se zona poveća na k.č. 2479/1/2, 2481 i 2482, kako bi imala, županijskim prostornim planom određenu površinu od 12,10 ha.

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća

 

Obrazloženje: Vaša primjedba prihvaća se u dijelu koji se odnosi na Županijskim planom određeni maksimalni kapacitet zone od 750 kreveta. Dio Vaše primjedbe koji se odnosi na povećanje zone Borak se ne prihvaća jer ona već sada ima maksimalno dozvoljenu površinu od 12,10 ha.

 

 1. Traži se da se ucrtaju akvaparkovi (R3) koji su za Sutivan određeni u Županijskom prostornom planu.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: U Županijskom prostornom planu akvaparkovi imaju oznaku R5 i planiran je samo jedan akvapark i to u Dugopolju. U primjedbi priložena tablica Vam pokazuje da su na području Sutivana planirani športsko rekreacijski centri (R2) i to Južno od Grgine luke i Likva, te športsko zabavni centar (R3) Jug i svi su ucrtani u ovaj Plan.

 

 1. Korišteni su zastarjeli klimatski i statistički podaci prilikom izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sutivan i treba ih dopuniti.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Za potrebe izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sutivan napravljena je 2016. godine strategija razvoja, tako da su sve strateške odluke donesene na temelju relevantnih podataka. Stari podaci koje u primjedbi spominjete su iz još uvijek važećeg Prostornog plana općine Sutivan. Kako ste mogli vidjeti u Obrazloženju i Provedbenim odredbama ovog Plana, zadržan je svugdje postojeći tekst (crna boja slova) a izmjene su označene crvenom bojom.

 

 1. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih zbivanja, gotovo da nisu obrađene u Planu. Traži se ucrtavanje u zaseban plan svih protupožarnih putova i protupožarnih barijera. Traži se prikazivanje rješenja opskrbe vodom u iznimnim uvjetima.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Planom su obrađene  mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, potanko opisane u čl. 39. Odredbi za provođenje Plana, označene crvenim slovima, naslovljenim : Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti – posebni uvjeti građenja te mjere posebne zaštite, u skladu sa zahtjevom Ministarstva unutarnjih poslova RH.

 

 1. Traži se prikaz slobodnog pristupa obali.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Planom se ne zabranjuje niti ne omogućava slobodan pristup obali. Ako mislite na propisane koridore kojima se omogućuje nesmetan pristup obali kad je riječ o izdvojenim građevinskim područjima – ugostiteljstko – turističkim zonama, one se određuju u detaljnijim planovima (urbanističkim planovima uređenja).

 

 1. U očuvanju kulturne i prirodne tradicije u prostornom planu nisu obuhvaćene bunje, suhozidi, gomile, pjoveri it.d.. Molim za dopunu.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: kroz Mjere zaštite kultiviranog krajolika, posebna pozornost se posvetila

građevinama koje spominjete. Gomile i suhozidi predstavljaju spomenik ljudskom radu i ne

smiju se koristiti kao rudno bogatstvo za proizvodnju tucanika ili drugih oblika tehničkog drobljenog

kamena, neovisno o tome da li se nalaze izvan ili unutar građevinskih područja.

 

 1. Primjedba Nandora Olaha, Bana josipa Jelačića 16, Sutivan

 

 1. Pored svih zalaganja autora izrade prijedloga Plana nije prihvatljivo da se koriste podaci iz 2001. godine u 2017. godini.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Za potrebe izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sutivan napravljena je 2016. godine strategija razvoja, tako da su sve strateške odluke donesene na temelju relevantnih podataka. Stari podaci koje u primjedbi spominjete su iz još uvijek važećeg Prostornog plana općine Sutivan. Kako ste mogli vidjeti u Obrazloženju i Provedbenim odredbama ovog Plana, zadržan je svugdje postojeći tekst (crna boja slova) a izmjene su označene crvenom bojom.

 

 1. Nedostaje prikaz Odvodnja otpadnih voda i Uvjeti korištenja.

 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća

 

Obrazloženje: Satavni dio Prijedloga izmjena i dopuna PPU općine Sutivan su i kartografski prikazi koje navodite da nedostaju a koji su bili izloženi za vrijeme trajanja javne rasprave.

 

 1. Poslije donošenja Plana bilo bi poželjno izraditi i donijeti Programe sanacije i izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska mreža kao i mreža telekomunikacije)

 

Odgovor: Primjedba se ne odnosi na Plan

 

Obrazloženje: S idejom izrade Programa sanacije, nakon donošenja Plana, najbolje da se javite općinskoj upravi.

 

 1. Primjedba Ante Grubšića, Put luga 24, Sutivan

 

Molim vas da predvidite korekciju granice građevinskog područja naselja Sutivan u zapadnom dijelu,

na području Dekleva. Kako do jedne naše parcele nemamo kolni pristup do izgradnje ulice koja se tek

treba planirati kroz Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Dekleva i nakon toga izvesti,

molimo vas da korigirate granicu građevinskog područja na način da jugozapadni dio naše

građevinske čestice k.č. 2118, veličine 1434 m2 izostavite iz građevinskog područja naselja, a da istu

površinu dodate zapadno od parcele k.č. 2119, s mogućnošću pristupa s postojećeg puta k.č. 3017/4.

Na ovaj način ne bi se povečalo građevinsko područje naselja (poznato mi je da za to niti nema

zakonskih uvjeta), nego bi se samo korigirala granica građevinskog područja na parcelama u mom

vlasništvu, a površina građevinskog područja naselja ostala bi ista.

Odgovor: Primjedba se prihvaća

 

Obrazloženje: kako je riječ o zamjeni iste površine građevinskog područja naselja Sutivan u vlasništvu iste osobe, bilo je moguće prihvatiti vašu primjedbu.