021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA:112-02/17-01/0005

URBROJ: 2104/08-02/1-17-0007

Sutivan, 19.09.2017.G.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan  objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 89/17, te na oglasnim pločama i službenoj internetskoj stranici Općine Sutivan,                         dana  07. rujna 2017. godine., objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU

KANDIDATA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

JEDINSTVENOG UPRAVNOG OPĆINE SUTIVAN

 

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11), prijavljeni kandidati na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan  koji su prijave podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem

 

OBAVJEŠTAVAJU SE

 

da će se testiranje održati dana 25.rujna 2017. godine u 10,45 sati u prostorijama Općine Sutivan , Trg dr.Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan.

 

Kandidati su dužni predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica ).

 

Formalne uvjete Javnog natječaja ispunjavaju, a time ostvaruju pravo pristupa testiranju, sljedeći kandidati:

  1. Tomislav Jonić, iz Splita, Doverska 7,
  2. Martina Burčul, Ulica I, broj 24, Galovac

 

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan  objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Sutivan  www.sutivan.hr  dana 07.rujna 2017. godine.

 

Sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 ), intervju će se provesti isti dan nakon provedenog pisanog testiranja samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

 

Postupak testiranja i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Sutivan .