021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Temeljem članka  2. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.5/15)  i članka 53 . Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br.7/13, 2/14 i 6/14)   pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, dana 15. studenoga 2016. godine,  raspisuje slijedeći

 

NATJEČAJ

za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Sutivan

 

za radno mjesto u Vlastitom pogonu:članak 9. pod rednim brojem:4

 

komunalni radnik – 4 izvršitelja

na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-niža stručna sprema

-1 godina staža

 

Opis poslova:

-obavlja poslove održavanja javnih površina, dječjih igrališta, parkova, zelenih površina i drugih sličnih poslovana području Općine Sutivan,

-radi na održavanju tržnice i čišćenju i održavanju plaža,

-radi na održavanju groblja, vrši ukop umrlih osoba (sahrana-ukop)

-brine o uređenju prostora u Općinskoj zgradi i oko zgrade

-radi na rampi u centru mjesta,

-radi i druge poslove koje mu povjeri načelnik i voditelj komunalnih poslova.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgov or sa kandidatima radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima.

Sa kandidatima će se obaviti razgovor, a o vremenu održavanja kandidati će biti na vrijeme obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Uz prijavu dostaviti:

presliku domovnice ili osobne iskaznice

kratak životopis

preslik svjedodžbe o završenoj školi

uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sutivan, internetskoj stranici Općine i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Prijave na Natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Sutivan.

Prijave se dostavljaju  na adresu:

OPĆINA SUTIVAN

Trg dr.Franje Tuđmana 1

21403 Sutivan

Klasa:112-01/16-01/0012

Urbroj:2104/08-03/1-16-0002

Sutivan, 15. studenoga 2016.                                                                     Pročelnik JUO

Munevera Ursić, dipl.iur.